Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Informacja na temat konkursów ofert

Przejdź do menu 3 poziomu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.581)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.

 1. Przedmiotem konkursów ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych:

Pakiet nr 1:

1. Surowiczy ameloid SAA

2. Oznaczenie przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 (AQP4)

3. Oznaczenie przeciwciał anty-NMDA

Pakiet nr 2:

1. Alveolitis allergica

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym
  z projektami umów i formularzami ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych, ul. Kopernika 36, pok 210, tel. 12 424 78 86  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 11 kwietnia 2017 roku.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 roku do godz. 10.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00, w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 8.30, w gabinecie Dyrektora Szpitala,
  ul. Kopernika 36.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu
  w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

W związku z pytaniami, które wpłynęły w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych – Pakiet nr 1, Udzielający Zamówienie odpowiada
jak poniżej:

Pytanie: „Zwracamy się z prośbą możliwość wykonania powyższych badań z udziałem podwykonawców oraz przedłużenie czasu oczekiwania na wynik dla badania poz.2 z 14 dni do 18 dni roboczych a dla badania poz.3 z 14 dni do 20 dni roboczych”

Odpowiedź: Udzielający Zamówienie przychyla się do powyższych propozycji
i dokonuje zmiany warunków konkursu poprzez:

- usunięcie pkt 7. lit f. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert „f) Badania będą wykonywane w macierzystej jednostce, bez udziału podwykonawców;”

- zmianę załącznika nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w zakresie terminu realizacji badań

- zmianę zapisów umowy na badania objęte pakietem nr 1

§2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: W przypadku powierzenia wykonywania Badań Podwykonawcom, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia wykonywania Badań przez Podwykonawców na warunkach określonych niniejszą umową i zgodnie z przepisami prawa. Przyjmujący zamówienie odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne działania i zaniechania. „

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1793 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Oddziale Klinicznym Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu,
tj. dnia 29 marca 2017 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 11 kwietnia 2017 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 11 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 roku o godz. 9.15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1793 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 10 marca 2017 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 16 marca 2017 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 16 marca 2017 roku o godz. 9.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 16 marca 2017 roku o godz. 9.15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8, Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczynyoraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 27 lutego 2017 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 2 marca 2017 roku do godz. 13.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 2 marca 2017 roku o godz. 14.25 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
ul. Kopernika 36, pok. 102.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 2 marca 2017 roku o godz. 14.40 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów anestezjologicznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 24 lutego 2017 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 2 marca 2017 roku do godz. 13.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 2 marca 2017 roku o godz. 14.00 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 2 marca 2017 roku o godz. 14.20 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie :

Termin składania ofert : do dnia 24 lutego 2017 roku do godz. 11.00.

Termin otwarcia konkursu: 24 lutego 2017 roku godz. 12.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  24 lutego 2017 roku 12.15.

 

Kraków, dnia 17 lutego 2017 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń lekarsko - pielęgniarskich w Poradni Kardiologicznej oraz Pracowni Krążenia Zespołu Poradni Specjalistycznych –Skawińska 8 (Konkurs A).
B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).
C. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w: Oddziale Klinicznym Alergii i Immunologii (Pakiet I), Oddziale Klinicznym Pulmonologii i Oddziale Klinicznym Dermatologii (Pakiet II) (Konkurs C).
D. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs D).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 17 lutego 2017 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 22 lutego 2017 roku do godz. 15.00 (Konkurs A, B), 28 lutego 2017 roku do godz. 15.00 (Konkurs C,D) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu: 23 lutego 2017 roku o godz. 8.00 (Konkurs A), 23 lutego o godz. 8.20 (Konkurs B), 1 marca 2017 roku o godz. 8.00 (Konkurs C), 1 marca 2017 roku o godz. 8.20 (Konkurs D) w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu: 23 lutego 2017 roku o godz. 8.15 (Konkurs A), 23 lutego 2017 roku o godz. 8.35 (Konkurs B), 1 marca 2017 roku o godz. 8.15 (Konkurs C), 1 marca 2017 roku o godz. 8.35 (Konkurs D) w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej (Pakiet I) oraz angiologii (Pakiet II) dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie :

Termin składania ofert : do dnia 31 stycznia 2017 roku do godz. 12.00.

 

24 stycznia 2017 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników RTG w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Skawińskiej 8. Nowe terminy zostaną podane w terminie późniejszym.


23 stycznia 2017 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej (Pakiet I) oraz angiologii (Pakiet II) dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie :

Termin składania ofert : do dnia 30 stycznia 2017 roku do godz. 7.45,

Termin otwarcia konkursu: 30 stycznia 2017 roku godz. 8.00,

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 stycznia 2017 roku 8.00.

 

Kraków, dnia 17 stycznia 2017 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz konsultacji dla innych komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej (Pakiet I) oraz angiologii (Pakiet II) dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

C. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników RTG w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Skawińskiej 8 (Konkurs C).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 17 stycznia 2017 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 24 stycznia 2017 roku do godz. 8.30 (Konkurs A, B, C) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu: 24 stycznia 2017 roku o godz. 9.00 (Konkurs A), 24 stycznia 2017 roku o godz. 9.20 (Konkurs B), 24 stycznia 2017 roku o godz. 9.35 (Konkurs C), w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu: 24 stycznia 2017 roku o godz. 9.15 (Konkurs A), 24 stycznia 2017 roku o godz. 14.00 (Konkurs B), 24 stycznia 2017 roku o godz.9.50(Konkurs C), w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Do wszystkich Oferentów:

W związku z pytaniami, które wpłynęły w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania diagnostycznych badań laboratoryjnych , Udzielający Zamówienie odpowiada jak poniżej:

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: "AutoAb (badania przegladowe)"

Przeciw mitochondriom, mięśniówce gadkiej, komórkom okładzinowym żołądka, przeciwko mikr. Nerki i wątroby, p.cytoplazmatyczne

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: "Badanie płynów jałowych (aptecznych)"

Badanie kontrolne w kierunku jałowości preparatów kontrolnych potwierdzające warunki aseptyczne procesu produkcyjnego leków cytotoksycznych i mieszanin do żywienia pozajelitowego

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: "Chemiluminescencja"

Pod tą nazwą jest wykonywane badanie chemiluminescencja

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: "Dawca - biorca przeszczep narządu"

Zgodność grup krwi

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: "Diagnostyka achondroplazji"

najczęstsza mutacja w genie FGFR3  u 98 chorych występuje ta mutacja

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: " Diagnostyka prenatalna"

Kariotyp z płynu owodniowego i kosmówki

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: " Dobór dawca-biorca"

Próba krzyżowa przed przeszczepem narządów, lub mieszana hodowla limfocytów  dawca, biorca + kontrole przed przeszczepem szpiku

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: " FISH do diagnostyki prenatalnej"

Jedna z metod szybkiego testu w diagnostyce prenatalnej (wynik do  48 godz.)

Do wszystkich Oferentów:

W związku z pytaniami, które wpłynęły w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań genetycznych, Udzielający Zamówienie odpowiada jak poniżej:

 1. Pytanie: W par. 6 ust.4 wykreślić - niezgodne z prawem  lub ew. zmienić  ,, ...w innym miejscu niż Kancelaria lub wysłanie na inny adres , niż wskazany w preambule umowy..."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 4 Umowy, który   otrzymuje brzmienie:

„4. Złożenie faktury, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w innym miejscu niż Kancelaria lub wysłanie na inny adres , niż wskazany w preambule umowy nie wywołuje przewidzianych umową skutków prawnych.”

2. Pytanie: W par 3 ust 5 dodać ,, ... w godzinach 7:30-15:30 , po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownią  tel : ..................   ( zgodnie z instrukcją pobierania i transportu materiału do badań ..."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3 ust. 5 Umowy, który otrzymuję brzmienie:

„5.Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do dostarczania Przyjmującemu Zamówienie materiału do Badań, we własnym zakresie i na swój koszt (który obejmuje również koszt zakupu pojemników do transportu materiału do Badań) w dniach roboczych w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownią  tel: .................. (zgodnie z instrukcją pobierania i transportu materiału do badań) na następujący adres punktu odbioru materiału do badań  Przyjmującego Zamówienie: …………………………………..”

3. Pytanie: W par 7 ust 2 jest ,, nienależytego wykonania" – prosimy o doprecyzowanie, konkretnie, w jakich przypadkach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przez „nienależyte wykonanie” odnosi się do zapisów o nienależytym wykonaniu zobowiązania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.

4. Pytanie: W par 8 ust. 2 c jest,,... nierzetelnie wykonuje badania..." - kto z ramienia Udzielającego Zamówienie ma kompetencje, by podważać wyniki?"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis nie ulega zmianie. Zamawiający w zakresie oceny rzetelności badań dysponuje pracownikami, współpracownikami oraz nie wyklucza konsultacji z innymi biegłymi w przypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności wykonywania Badań. Osobą uprawnioną do zgłoszenia Wykonawcy faktu wierzytelnego wykonania badania jest Kierownik Zakładu Diagnostyki.

 

Do wszystkich Oferentów:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursach ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań genetycznych (Konkurs C) oraz laboratoryjnych badań diagnostycznych (Konkurs B):

Termin składania ofert : do dnia 17 stycznia 2017 roku do godz. 10.00 (Konkurs B, Konkurs C),

Termin otwarcia konkursu: 17 stycznia 2017 roku godz. 11.30 (Konkurs C), 17 stycznia 2017 roku godz. 11.40 (Konkurs B),

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 stycznia 2017 roku godz. 9.00 (Konkurs C), 19 stycznia 2017 roku godz. 9.10 (Konkurs B).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.581)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursów ofert jest:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii okulistycznej na rzecz pacjentów Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A);
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych (Konkurs B);
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań genetycznych (Konkurs C).

Warunki ubiegania się o zamówienie:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów,
  w tym z projektami umów i formularzami ofert, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) tel. 12 424-70-24 (Konkurs A) oraz Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych, ul. Kopernika 36, pok 210 tel. 12 424 78 86 (Konkurs B, Konkurs C) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 5 stycznia 2017 roku.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 12 stycznia 2017 roku do godz. 9.00 (Konkurs A, Konkurs B, Konkurs C) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 12 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 (Konkurs A), o godz. 11:20 (Konkurs C) oraz godz. 11:30 (Konkurs B), w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 roku o godz. 11.15 (Konkurs A), 16 stycznia 2017 roku o godz. 8:30 (Konkurs C), o godz. 8:40 (Konkurs B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Kraków 28 grudnia 2016 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w trakcie procedury brachyterapii onkologicznej przez techników elektroradiologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:

Termin składania ofert : do dnia 3 stycznia 2017 roku do godz. 10.30,

Termin otwarcia konkursu: 3 stycznia 2017 roku godz. 13.00,

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 stycznia 2017 roku godz. 13.15.


Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia anestezjologicznego zabiegów przeszczepiania narządów w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Kopernika 40:

Termin składania ofert : do dnia 27 grudnia 2016 roku do godz. 12.30

Termin otwarcia konkursu: 27 grudnia 2016 roku godz. 13.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 grudnia 2016 roku godz. 13.30


Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w trakcie procedury brachyterapii onkologicznej przez techników elektroradiologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie :

Termin składania ofert : do dnia 28 grudnia 2016 roku do godz. 12.30

Termin otwarcia konkursu: 28 grudnia 2016 roku godz. 13.15

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 grudnia 2016 roku godz. 13.45

 

Kraków, dnia 20.12.2016 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów rozstrzygnięcia konkursów ofert na:

-Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 grudnia 2016 roku godz. 8.30.

-Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii interwencyjnej w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 grudnia 2016 roku godz. 8.45.

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci świadczeń psychiatrycznych oraz psychologicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 grudnia 2016 roku godz. 9.00.

Kraków, dnia 20.12.2016 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w trakcie procedury brachyterapii onkologicznej przez techników elektroradiologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia anestezjologicznego zabiegów przeszczepiania narządów w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Kopernika 40 (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 20 grudnia 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku do godz. 8.30 (Konkurs A, B) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu: 27 grudnia 2016 roku o godz. 9.00 (Konkurs A), 27 grudnia 2016 roku o godz. 9.15 (Konkurs B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu: 27 grudnia 2016 roku o godz. 13.00 (Konkurs A), 27 grudnia 2016 roku o godz. 13.15 (Konkurs B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10 Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 217 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Konkurs A: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań genetycznych na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Konkurs B: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 36/210 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 14.12.2016r., tel. 12 424-78-86 lub 12 424-71-34.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 21.12.2016r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 21.12.2016r. o godz. 08:30(Konkurs A) oraz o godz. 08:40 (Konkurs B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22.12.2016r. o godz. 08:30(Konkurs A) oraz o godz. 08:40 (Konkurs B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36 pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 • odpowiedzi na zapytania - badania genetyczne [pdf, 700 KB] Pobierz
 • unieważnienie konkursu - badania laboratoryjne [pdf, 250 KB] Pobierz
 • przesunięcie terminu składania ofert - badania genetyczne [pdf, 360 KB] Pobierz
 • odpowiedzi na pytania 2 - badania genetyczne [pdf, 940 KB] Pobierz

 

 

Kraków, dnia 09.12.2016 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

- w postaci wykonywania badań w technice USG Doppler i USG obrazowanie morfologiczne oraz badań kwalifikowanych, biopsji i drenaży przestrzeni płynowych pod kontrolą obrazowania USG,

- w postaci wykonywania badań USG z zakresu reumatologii,

w Pracowni Ultrasonograficznej Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19 (Konkurs B).

C. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci świadczeń psychiatrycznych oraz psychologicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs C).

D. Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii interwencyjnej w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs D).

E. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nadzoru nad wykonywaniem oraz opisu badań MR w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs E).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 9 grudnia 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 19 grudnia 2016 roku do godz. 15.00 (Konkurs A, B, C, D, E) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu: 20 grudnia 2016 roku o godz. 8.30 (Konkurs A), 20 grudnia 2016 roku o godz. 8.50 (Konkurs B), 20 grudnia 2016 roku o godz. 9.10 (Konkurs C), 20 grudnia 2016 roku o godz. 9.30 (Konkurs D), 20 grudnia 2016 roku o godz. 9.50 (Konkurs E) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu: 20 grudnia 2016 roku o godz. 8.45 (Konkurs A), 20 grudnia 2016 roku o godz. 9.05 (Konkurs B), 20 grudnia 2016 roku o godz.9.25 (Konkurs C), 20 grudnia 2016 roku o godz. 9.45 (Konkurs D), 20 grudnia 2016 roku o godz. 10.10 (Konkurs E) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Kraków, dnia 06.12.2016 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgicznych i neurotraumatologicznych świadczeń lekarskich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie :

Termin składania ofert : do dnia 9 grudnia 2016 roku do godz. 15.00

Termin otwarcia konkursu: 12 grudnia 2016 roku godz. 8.15

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 grudnia 2016 roku godz. 12.15

Kraków, dnia 1.12.2016 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów leczonych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie Pakiet II:

Termin składania ofert : do dnia 12 grudnia 2016 roku do godz. 15.00

Termin otwarcia konkursu: 13 grudnia 2016 roku godz. 8.30

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 grudnia 2016 roku godz. 12.00

Terminy Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów leczonych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie Pakiet I pozostają bez zmian.

 


Kraków, dnia 30.11.2016 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów leczonych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs A).
B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgicznych i neurotraumatologicznych świadczeń lekarskich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 30 listopada 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 6 grudnia 2016 roku do godz. 15.00 (Konkurs A, B) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert
oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu

- 7 grudnia 2016 roku o godz. 8.30 (Konkurs A),

- 7 grudnia 2016 roku o godz. 8.45 (Konkurs B),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

- 8 grudnia 2016 roku o godz. 12.30 (Konkurs A),

- 8 grudnia 2016 roku o godz. 12.45 (Konkurs B),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11.Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Kraków, dnia 17.11.2016 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii onkologicznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transplantologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 17 listopada 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 23 listopada 2016 roku do godz. 15.00 (Konkurs A, B) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu

- 24 listopada 2016 roku o godz. 8.30 (Konkurs A),

- 24 listopada 2016 roku o godz. 9.00 (Konkurs B),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

- 24 listopada 2016 roku o godz. 8.45 (Konkurs A),

- 24 listopada 2016 roku o godz. 9.15 (Konkurs B),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Kraków, dnia 16.11.2016 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o odwołaniu konkursu na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii onkologicznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

Kraków, dnia 14.11.2016 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii onkologicznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 14 listopada 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 21 listopada 2016 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 21 listopada 2016 roku o godz. 14.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 roku o godz. 14.15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Kraków, dnia 21.10.2016 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1 .Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów anestezjologicznych w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej schorzeń ginekologicznych w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 21 października 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 27 października 2016 roku do godz. 15.00 (Konkurs A, B) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu

- 28 października 2016 roku o godz. 8.00 (Konkurs A),

- 28 października 2016 roku o godz. 8.15 (Konkurs B),

w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

- 28 października 2016 roku o godz. 8.30 (Konkurs A),

- 28 października 2016 roku o godz. 8.45 (Konkurs B),

w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczynyoraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1 .Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań w technice USG Doppler i USG obrazowanie morfologiczne oraz biopsji cienkoigłowych (BAC) pod kontrolą USG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 21 września 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 29 września 2016 r. do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 29 września 2016 r. o godz. 10.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. o godz. 12.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

II.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1 .Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej w Poradni Medycyny Sportowej Zespołu Poradni Specjalistycznych – Śniadeckich 10 (Konkurs A).
B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dla dorosłych w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 14 września 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia:

- 26 września 2016 r. do godz. 15.00 (Konkurs A)

- 21 września 2016 r. do godz. 15.00 (Konkurs B)

w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu:

- 27 września 2016 r. o godz. 9.00 (Konkurs A)

- 22 września 2016 r. o godz. 9.00 (Konkurs B)

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

- 27 września 2016 r. o godz. 9.15 (Konkurs A)

- 22 września 2016 r. o godz. 9.15 (Konkurs B)

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

III.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 217 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki gruźlicy

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 36/210 tel. 12 424-78-86., w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. 29.08.2016r.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 06.09.2016r.
  do godz. 8:30
  w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 06.09.2016r. o godz. 9:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 06.09.2016r. o godz. 13:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36 pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów obowiązujących
w przedmiotowym konkursie:

Składanie ofert: 09.09.2016r. do godz. 7:45

Otwarcie ofert: 09.09.2016r. godz. 8:15

Rozstrzygnięcie konkursu: 09.09.2016r. godz. 13:00

Udzielający zamówienia odpowiada na pytania:

1. Czy istnieje możliwość zmiany załącznika nr 1, w związku z faktem, iż metoda konwencjonalna, wskazana przez Państwa, zgodnie z wytycznymi WHO oraz Zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc nie jest już używana jako metoda diagnostyczna?

Mając na uwadze wytyczne WHO oraz Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość wykonywania badań metodą wskazaną
przez powyższe instytucje w miejsce metody konwencjonalnej. W związku z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy stanowiący załącznik numer 2 do SWKO oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWKO.

2. Na jaki okres zawierana będzie umowa?

Zgodnie z zapisem pkt 18. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert : 24 miesiące

3. Czy istnieje możliwość wykreślenia §6 umowy?

Po merytorycznym rozpatrzeniu Udzielający Zamówienie informuję, iż § 6 wzoru umowy
nie ulega zmianie

4. Czy istnieje możliwość zastąpienia zapisu §7 ust. 3 następującą treścią: „Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę…” oraz dodanie ppkt f o treści: „Zalegania z płatnością
za 2 pełne okresy rozliczeniowe.” ?

Po merytorycznym rozpatrzeniu Udzielający Zamówienie informuję, iż § 7 ust.3 wzoru umowy nie ulega zmianie .Tym samym Udzielający Zamówienie informuję, iż możliwość rozwiązania niniejszej umowy dla każdej ze Stron została przewidziana na zasadach określonych
w § 7. ust.2

5.  Czy istnieje możliwość zastąpienia załącznika nr 2 do umowy wzorem skierowania obowiązującym u Przyjmującego Zamówienie, dostosowanym do charakteru zlecanych badań?

Udzielający Zamówienie dopuszcza wprowadzenie wzoru skierowania obowiązującego
u Przyjmującego Zamówienie

 

IV.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ogłasza przetarg pisemny na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 14 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań.

PRZETARG PISEMNY

 1. 1. Przedmiotem przetargu jest:

Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 14 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań.

 1. 2. Warunki uczestnictwa w przetargu oraz warunki dotyczące Oferenta.

1) Oferent posiada uprawnienia w zakresie świadczenia objętego przetargiem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia objętego przetargiem.

3) Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem kapitałowym i majątkowym.

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewnia prawidłową realizację świadczenia objętego przetargiem.

5) Z przetargu wyklucza się Oferenta:

a) który nie wykazał spełniania warunków uczestnictwa w przetargu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

- skarbowe;

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5) lit. b) niniejszego ogłoszenia o przetargu;

d) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Szpital Uniwersytecki w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Szpital Uniwersytecki mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Szpital Uniwersytecki w przetargu;

g) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Szpitala Uniwersyteckiego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w przetargu;

h) który brał udział w przygotowaniu przetargu lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu przetargu,

i) który z innymi Oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Oferentami w przetargu,

j) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

k) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przetargu,

l) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

6) Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą.

 1. 3. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu i sposób realizacji.

a) Celem pozyskania pożyczki jest restrukturyzacja finansowa zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

b) Pożyczka przeznaczona jest na spłatę zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

c) Spłata kapitału następować będzie w 72 miesięcznych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. Przewidywany okres finansowania to okres od dnia 15 września 2016 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku z karencją spłaty kapitału do dnia 30 stycznia 2017 roku. Pierwsza spłata kapitału pożyczki nastąpi 31 stycznia 2017 roku. Natomiast spłaty odsetek następować będą miesięcznie począwszy od dnia 30 września 2016 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku.

d) Wypłata pożyczki na rachunek bankowy Szpitala Uniwersyteckiego nastąpi jednorazowo tj. w wysokości 14 000 000,00 zł nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż dnia 15 września 2016 roku.

e) Dla celów oferty jako hipotetyczną datę uruchomienia środków należy przyjąć dzień 15 września 2016 roku.

f) Naliczenie odsetek przez Oferenta odbywać się będzie na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca począwszy od września 2016 roku do grudnia 2022 roku. Oferent z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych pisemnie informuje Szpital Uniwersytecki (drogą mailową na adresy: echolewa@su.krakow.pl oraz jderenda@su.krakow.pl) o wysokości odsetek przypadających do zapłaty na koniec miesiąca.

e) Spłata odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca, jako dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych o pracy.

f) Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do wcześniejszego spłacenia całości lub części kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

g) Na potrzeby sporządzenia oferty należy przyjąć następujący harmonogram spłat rat kapitałowych:

liczba rat

wysokość raty

wartość spłacanego kapitału

1-70

195 000,00

13 650 000,00

71-72

175 000,00

350 000,00

razem

14 000 000,00

i) Jedynym dopuszczonym przez Szpital Uniwersytecki kosztem finansowania jest oprocentowanie kapitału składające się ze stawki referencyjnej WIBOR 1M plus marża wyrażona w procentach w stosunku rocznym. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 16 sierpnia 2016 roku (1,65%) i dotyczy tylko oprocentowania podawanego przez Ofertę w ofercie. Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365 dni. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok ma 365 dni.

j) Wysokość stopy zmiennej w okresie trwania umowy ustala się według notowań stopy bazowej (stawki referencyjnej) WIBOR 1M opublikowanej na 2 dni robocze przed początkiem każdego okresu odsetkowego. Zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy bazowej WIBOR 1M, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia ze Szpitalem Uniwersyteckim aneksu do umowy.

k) W przypadku, gdy termin spłaty przewidziany w umowie przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, wierzytelność Oferenta zostanie spłacona w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

l) Szpital Uniwersytecki, za zgodą Oferenta, zastrzega możliwość przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych o 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia ostatecznej spłaty pożyczki ustalonej w umowie. Powyższe nastąpi po złożeniu Oferentowi wniosku o przesuniecie raty co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem spłaty raty podlegającej przesunięciu. Dana rata będzie mogła być przesunięta tylko raz o maksymalnie 30 dni. Przesuniecie terminu spłaty nie dotyczy płatności odsetek. Szpital Uniwersytecki maksymalnie 6 razy w okresie trwania umowy będzie mógł skorzystać z możliwości przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych. Każda rata kapitału, której termin spłaty został przesunięty, traktowana jest indywidualnie i pomniejsza limit ilości dopuszczalnych przesunięć terminów spłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

m) Szpital Uniwersytecki dopuszcza ponoszenie kosztu oprocentowania pożyczki jedynie za czas faktycznego korzystania z finansowania.

n) Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości ponoszenia opłat z tytułu prowizji za gotowość, prowizji od uruchomienia środków, prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części kapitału itp.

 • o)  Jako zabezpieczenie Szpital Uniwersytecki dopuszcza:

i) cesję praw z umowy zawartej przez Szpital Uniwersytecki z MOWNFZ wysokości  21 0000 000 zł- umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne; numer pierwotny 061/100014/SZP/01/2011, numer początkowy na 2016 rok -aneks nr 1/2016 do umowy 061/100014/SZP/01/2011, data zawarcia umowy pierwotnej  27.01.2011 rok, umowa obowiązuje do 30 czerwca 2017 roku, a warunki finansowe są ustalone do 31 grudnia 2016 roku - wartość umowy na rok 2016 - 371 378 850,14 zł.

ii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną zgodnie z przepisami prawa wekslowego.

iii) udzielenia Oferentowi pełnomocnictwa do rachunku Szpitala Uniwersyteckiego, prowadzonego w banku Szpitala Uniwersyteckiego, do którego kierowane będą przepływy z kontraktów z NFZ stanowiących zabezpieczenie wnioskowanego finansowania, do wysokości kwoty stanowiącej wartość wymagalnych wierzytelności
w stosunku do Oferenta.

iv) Przed uruchomieniem pierwszej transzy pożyczki Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do złożenia w NFZ zawiadomienia oraz druku potwierdzenia wraz z załączoną uwierzytelnioną kopią umowy o przelew wierzytelności. Uwierzytelniona kopia potwierdzenia odbioru przedmiotowych dokumentów przez NFZ zostanie niezwłocznie wysłana przez Szpital Uniwersytecki Oferentowi. W chwili otrzymania przez Szpital Uniwersytecki pisemnego potwierdzenia przez NFZ przyjęcia do realizacji cesji wierzytelności z kontraktu, Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania uwierzytelnionej kopii przedmiotowego potwierdzenia, jednak nie później niż do 31.10.2016 r.

p) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

q) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

r)  Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania żadnej części przetargu podwykonawcy.

 

 1. 4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu:

a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu i braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie Oferenta dotyczące stanu majątkowego Szpitala Uniwersyteckiego – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - oświadczenie Oferenta);

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

c)  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent  nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ust. 2 pkt. 5) lit. b) lub c) ogłoszenia, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Oferenta w postępowaniu albo do reprezentowania oferenta w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca oferenta
w przetargu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, projekcie umowy, formularzu oferty można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy
  ul. Kopernika 19, pok. 18E (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, oraz w Dziale Finansowym przy ul. Kopernika 36, pok. 201 (II piętro), począwszy od dnia ogłoszenia przetargu, tj. dnia 25 sierpnia 2016 r., tel. 12 424-74-88, 12 424-71-61.
 2. Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta – Przetarg pisemny na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 14 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań” w terminie do dnia 5 września 2016 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36.
 3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 6 września 2016 r. o godz. 10.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 4. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 1. 5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

 1. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryterium:

Nazwa kryterium

Sposób oceny ofert

Waga

Cena wyrażona procentowo

Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 %

gdzie:

- Amin – najniższe oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, spośród wszystkich ofert ocenianych

- Ai – oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, podane w ofercie ocenianej

100 %

 

 1. Cenę oferty stanowi oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym. Przez oprocentowanie należy rozumieć sumę wartości stawki WIBOR 1M oraz marży. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 16 sierpnia 2016 roku (1,65%). Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365 dni.
 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. o godz. 13:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Oferenci w toku postępowania przetargowego, jednakże przed rozstrzygnięciem przetargu, mogą złożyć Komisji Przetargowej umotywowany protest.
 5. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu w ciągu 7 dni od daty publikacji ogłoszenia o zakończeniu przetargu i jego wyniku na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 6. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
 7. Ogłoszenie o zakończeniu przetargu i jego wyniku zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 • Oświadczenie oferenta 14 mln - zał. nr 1 [docx, 22 KB] Pobierz
 • Formularz oferty pożyczka 14 mln zł - zał. nr 2 [docx, 27 KB] Pobierz
 • Umowa cesji 14 mln [doc, 55 KB] Pobierz
 • Umowa pożyczki 14 mln [doc, 80 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekslowa 14 mln [docx, 15 KB] Pobierz
 • Weksel - formularz [docx, 23 KB] Pobierz
 • odpowiedzi na pytania Oferentów [doc, 1,6 MB] Pobierz
 • załącznik do odpowiedzi - wzór pełnomocnictwa [docx, 84 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania Oferentów 2 [docx, 1,2 MB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania Oferentów 3 [docx, 1,2 MB] Pobierz
 • Umowa cesji 14 mln po zmianach [doc, 58 KB] Pobierz
 • Umowa pożyczki 14 mln po zmianach [doc, 84 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekstowa 14 mln po zmianach [docx, 15 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania Oferentów 4 [doc, 1,5 MB] Pobierz
 • odpowiedzi na zapytania [pdf, 700 KB] Pobierz

V.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ogłasza przetarg pisemny na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 16 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań.

PRZETARG PISEMNY

 1. 1. Przedmiotem przetargu jest:

Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 16 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań.

 1. 2. Warunki uczestnictwa w przetargu oraz warunki dotyczące Oferenta.

1) Oferent posiada uprawnienia w zakresie świadczenia objętego przetargiem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia objętego przetargiem.

3) Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem kapitałowym i majątkowym.

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewnia prawidłową realizację świadczenia objętego przetargiem.

5) Z przetargu wyklucza się Oferenta:

a) który nie wykazał spełniania warunków uczestnictwa w przetargu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

- skarbowe;

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5) lit. b) niniejszego ogłoszenia o przetargu;

d) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Szpital Uniwersytecki w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Szpital Uniwersytecki mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Szpital Uniwersytecki w przetargu;

g) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Szpitala Uniwersyteckiego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w przetargu;

h) który brał udział w przygotowaniu przetargu lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu przetargu,

i) który z innymi Oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Oferentami w przetargu,

j) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

k) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przetargu,

l) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

6)  Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą.

 1. 3. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu i sposób realizacji.

a) Celem pozyskania pożyczki jest restrukturyzacja finansowa zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

b) Pożyczka przeznaczona jest na spłatę zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

c) Spłata kapitału następować będzie w 72 miesięcznych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. Przewidywany okres finansowania to okres od dnia 15 września 2016 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku z karencją spłaty kapitału do dnia 30 stycznia 2017 roku. Pierwsza spłata kapitału pożyczki nastąpi 31 stycznia 2017 roku. Natomiast spłaty odsetek następować będą miesięcznie począwszy od dnia 30 września 2016 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku.

d) Harmonogram wypłaty transz pożyczki.

Lp.

daty wypłaty transz

wysokość transz pożyczki

1

3 dni od daty podpisania umowy pożyczki, nie wcześniej niż 15.09.2016

1 000 000,00

2

3.10.2016

5 000 000,00

3

3.11.2016

5 000 000,00

4

1.12.2016

5 000 000,00

 

Razem

16 000 000,00

e) Dla celów oferty jako hipotetyczną datę uruchomienia środków z pierwszej transzy należy przyjąć dzień 15 września 2016 roku. Pozostałe transze zgodnie z zamieszczonym harmonogramem wypłaty transz pożyczki w pkt 3 d.

f)  Naliczenie odsetek przez Oferenta odbywać się będzie na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca począwszy od września 2016 roku do grudnia 2022 roku. Oferent z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych pisemnie informuje Szpital Uniwersytecki (drogą mailową na adresy: echolewa@su.krakow.pl oraz jderenda@su.krakow.pl) o wysokości odsetek przypadających do zapłaty na koniec miesiąca.

e) Spłata odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca, jako dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych o pracy.

f) Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do wcześniejszego spłacenia całości lub części kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

g) Na potrzeby sporządzenia oferty należy przyjąć następujący harmonogram spłat rat kapitałowych:

liczba rat

wysokość raty

wartość spłacanego kapitału

1-70

225 000,00

15 750 000,00

71-72

125 000,00

250 000,00

razem

16 000 000,00

i) Jedynym dopuszczonym przez Szpital Uniwersytecki kosztem finansowania jest oprocentowanie kapitału składające się ze stawki referencyjnej WIBOR 1M plus marża wyrażona w procentach w stosunku rocznym. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 16 sierpnia 2016 roku (1,65%) i dotyczy tylko oprocentowania podawanego przez Ofertę w ofercie. Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365 dni. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok ma 365 dni.

j) Wysokość stopy zmiennej w okresie trwania umowy ustala się według notowań stopy bazowej (stawki referencyjnej) WIBOR 1M opublikowanej na 2 dni robocze przed początkiem każdego okresu odsetkowego. Zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy bazowej WIBOR 1M, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia ze Szpitalem Uniwersyteckim aneksu do umowy.

k) W przypadku, gdy termin spłaty przewidziany w umowie przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, wierzytelność Oferenta zostanie spłacona w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

l) Szpital Uniwersytecki, za zgodą Oferenta, zastrzega możliwość przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych o 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia ostatecznej spłaty pożyczki ustalonej w umowie. Powyższe nastąpi po złożeniu Oferentowi wniosku o przesuniecie raty co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem spłaty raty podlegającej przesunięciu. Dana rata będzie mogła być przesunięta tylko raz o maksymalnie 30 dni. Przesuniecie terminu spłaty nie dotyczy płatności odsetek. Szpital Uniwersytecki maksymalnie 6 razy w okresie trwania umowy będzie mógł skorzystać z możliwości przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych. Każda rata kapitału, której termin spłaty został przesunięty, traktowana jest indywidualnie i pomniejsza limit ilości dopuszczalnych przesunięć terminów spłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

m) Szpital Uniwersytecki dopuszcza ponoszenie kosztu oprocentowania pożyczki jedynie za czas faktycznego korzystania z finansowania.

n) Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości ponoszenia opłat z tytułu prowizji za gotowość, prowizji od uruchomienia środków, prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części kapitału itp.

 • o)   Jako zabezpieczenie Szpital Uniwersytecki dopuszcza:

i) cesję praw z umowy zawartej przez Szpital Uniwersytecki z MOWNFZ wysokości  24 0000 000 zł- umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne; numer pierwotny 061/100014/SZP/01/2011, numer początkowy na 2016 rok -aneks nr 1/2016 do umowy 061/100014/SZP/01/2011, data zawarcia umowy pierwotnej  27.01.2011 rok, umowa obowiązuje do 30 czerwca 2017 roku, a warunki finansowe są ustalone do 31 grudnia 2016 roku - wartość umowy na rok 2016 - 371 378 850,14 zł.

ii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną zgodnie z przepisami prawa wekslowego.

iii) udzielenia Oferentowi pełnomocnictwa do rachunku Szpitala Uniwersyteckiego, prowadzonego w banku Szpitala Uniwersyteckiego, do którego kierowane będą przepływy z kontraktów z NFZ stanowiących zabezpieczenie wnioskowanego finansowania, do wysokości kwoty stanowiącej wartość wymagalnych wierzytelności
w stosunku do Oferenta.

iv) Przed uruchomieniem pierwszej transzy pożyczki Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do złożenia w NFZ zawiadomienia oraz druku potwierdzenia wraz z załączoną uwierzytelnioną kopią umowy o przelew wierzytelności. Uwierzytelniona kopia potwierdzenia odbioru przedmiotowych dokumentów przez NFZ zostanie niezwłocznie wysłana przez Szpital Uniwersytecki Oferentowi. W chwili otrzymania przez Szpital Uniwersytecki pisemnego potwierdzenia przez NFZ przyjęcia do realizacji cesji wierzytelności z kontraktu, Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania uwierzytelnionej kopii przedmiotowego potwierdzenia, jednak nie później niż do 31.10.2016 r.

p) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

q) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

r) Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania żadnej części przetargu podwykonawcy.

 1. 4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu:

a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu i braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie Oferenta dotyczące stanu majątkowego Szpitala Uniwersyteckiego – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - oświadczenie Oferenta);

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent  nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ust. 2 pkt. 5) lit. b) lub c) ogłoszenia, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Oferenta w postępowaniu albo do reprezentowania oferenta w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca oferenta
w przetargu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, projekcie umowy, formularzu oferty można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy
  ul. Kopernika 19, pok. 18E (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, oraz w Dziale Finansowym przy ul. Kopernika 36, pok. 201 (II piętro), począwszy od dnia ogłoszenia przetargu, tj. dnia 25 sierpnia 2016 r., tel. 12 424-74-88, 12 424-71-61.
 2. Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta – Przetarg pisemny na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 16 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań” w terminie do dnia 5 września 2016 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36.
 3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 6 września 2016 r. o godz. 10.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 4. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 1. 5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

 1. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryterium:

Nazwa kryterium

Sposób oceny ofert

Waga

Cena wyrażona procentowo.

Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 %

gdzie:

- Amin – najniższe oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, spośród wszystkich ofert ocenianych

- Ai – oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, podane w ofercie ocenianej

100 %

 1. Cenę oferty stanowi oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym. Przez oprocentowanie należy rozumieć sumę wartości stawki WIBOR 1M oraz marży. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 16 sierpnia 2016 roku (1,65%). Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365 dni.
 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. o godz. 13:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Oferenci w toku postępowania przetargowego, jednakże przed rozstrzygnięciem przetargu, mogą złożyć Komisji Przetargowej umotywowany protest.
 5. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu w ciągu 7 dni od daty publikacji ogłoszenia o zakończeniu przetargu i jego wyniku na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 6. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
 7. Ogłoszenie o zakończeniu przetargu i jego wyniku zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.

10.  W przypadku nie przystąpienia wybranego Oferenta bez usprawiedliwienia do podpisania umowy, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia kolejnego przetargu.

 1. 5. Zakaz cesji.

 1. Oferent nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Wierzytelności wynikające z umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • Oświadczenie oferenta 16 mln - zał. nr 1 [docx, 22 KB] Pobierz
 • Formularz oferty pożyczka 16 mln zł - zał. nr 2 [docx, 27 KB] Pobierz
 • Umowa cesji 16 mln [doc, 55 KB] Pobierz
 • Umowa pożyczki 16 mln [docx, 37 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekslowa 16 mln [docx, 15 KB] Pobierz
 • Weksel - formularz [docx, 23 KB] Pobierz
 • odpowiedzi na pytania oferentów 2 [docx, 1,2 MB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania Oferentów 3 [docx, 1,2 MB] Pobierz
 • Umowa cesji 16 mln po zmianach [doc, 56 KB] Pobierz
 • Umowa pożyczki 16 mln po zmianach [docx, 38 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekslowa 16 mln po zmianach [docx, 15 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania Oferentów 4 [doc, 1,5 MB] Pobierz

V.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1 .Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej na rzecz pacjentów Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 26 sierpnia 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 7 września 2016 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 8 września 2016 roku o godz. 8.30 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 8 września 2016 roku o godz. 8.45 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego  w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Kraków, dnia 5 września 2016 r.

Oferenci

Dotyczy konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej dla pacjentów Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej.

Szpital Uniwersytecki w odpowiedzi na zadane pytania informuje co następuje :

 1. Propozycja wykreślenia zapisu z SWKO. „Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie zabezpiecza posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu BHP”. Udzielający Zamówienie nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. Uprzejmie informujemy o możliwości wykonania szkoleń z zakresu BHP w ramach struktury Udzielającego Zamówienie na koszt Przyjmującego Zamówienie.
 2. Propozycja wykreślenia w SWKO, w części oświadczenia –załącznik nr 3 zapisu „ W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy zobowiązuję się do zapłaty odstępnego w wysokości 10 000 pln na wskazany rachunek Udzielającego Zamówienie”. Udzielający Zamówienie  nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. Udzielający Zamówienie modyfikuje zapis umowy poprzez obniżenie wysokości kwoty odstępnego do kwoty 2500 pln.
 3. § 4 ust. 2 lit d. umowy. Propozycja modyfikacji zapisu i nadania mu nowego brzmienia. Udzielający Zamówienie wyraża zgodą na modyfikację i nadanie zapisowi nowego brzmienia o treści: Prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów związanej z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. § 4 ust. 2 lit m. umowy. Propozycja dopisania zapisu: „Udzielający Zamówienie zapewnia dostęp do systemu informatycznego w miejscu udzielania świadczenia”. Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na dopisanie przedmiotowego zapisu.
 5. § 4 ust. 2 lit n. umowy. Propozycja wykreślenia zapisu. „Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie zabezpiecza posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu BHP. Udzielający Zamówienie nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. Uprzejmie informujemy o możliwości wykonania szkoleń z zakresu BHP w ramach struktury Udzielającego Zamówienie na koszt Przyjmującego Zamówienie.
 6. § 6 ust. 2 umowy. Propozycja wykreślenia zapisu.  Udzielający Zamówienie nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Przedmiotowy zapis dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie w powiązaniu z karą umowną naliczoną przez NFZ zgodnie z zawartą pomiędzy NFZ, a Udzielającym Zamówienie umową, która stanowi, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcą karę umowną. Zgodnie z przepisami o finansach publicznych Udzielający Zamówienie nie może zrezygnować z zapisu, gdyż groziłoby to dyrekcji Szpitala sankcjami za naruszenie przepisów o dyscyplinie finansów publicznych.
 7. § 8 ust. 3 umowy. Propozycja wykreślenia zapisu. Udzielający Zamówienie nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym paragrafie wprowadzony został zapis o miarkowaniu kary (do 3000 zł ), które to miarkowanie  zależeć będzie od rodzaju uchybienia. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z art. 484 kodeksu cywilnego każde naliczenie kary umownej jest weryfikowalne przez właściwy sąd powszechny.  Art. 484 § 2 dopuszcza bowiem zmniejszenie (miarkowanie) kary umownej, gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

VI.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów leczonych u Udzielającego Zamówienie, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek zlokalizowanych przy ul. Kopernika 23.

2.Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3.Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 18E (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 3 sierpnia 2016 r., tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 23 sierpnia 2016 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 23 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

VII.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 23 czerwca 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 29 czerwca 2016 roku do godz. 8.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 8.30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku o godz. 8.45 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

VIII.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Obserwacyjno-Internistycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologicznych dyżurów lekarskich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 22 czerwca 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 28 czerwca 2016 roku do godz. 8.30 (Konkurs A, B) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu:

- 28 czerwca 2016 r. o godz. 9.30 (Konkurs A),

- 28 czerwca 2016 r. o godz. 13.00(Konkurs B),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

-28 czerwca 2016 roku o godz. 9.40 (Konkurs A),

-28 czerwca 2016 roku o godz. 13.15 (Konkurs B),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

IX.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów przesiewowych badań mammograficznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

C. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej w Poradni Medycyny Sportowej Zespołu Poradni Specjalistycznych – Śniadeckich 10 (Konkurs C).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 21 czerwca 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 28 czerwca 2016 roku do godz. 8.30 (Konkurs A, B, C) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu:

- 28 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 (Konkurs A),

- 28 czerwca 2016 r. o godz. 9.50 (Konkurs B),

- 28 czerwca 2016 r. o godz. 10.10 (Konkurs C),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

-28 czerwca 2016 roku o godz. 9.15 (Konkurs A),

-28 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 (Konkurs B),

-28 czerwca 2016 roku o godz. 10.20 (Konkurs C),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychz zakresu medycyny sportowej w Poradni Medycyny Sportowej Zespołu Poradni Specjalistycznych – Śniadeckich 10. Dokładne terminy zostaną podane w dniu dzisiejszym.

 

X.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii oraz konsultacji w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 15 czerwca 2016 r., tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 22 czerwca 2016 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27czerwca 2016 r. o godz. 8.30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczynyoraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

XI.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :
-nadzoru nad wykonywaniem oraz opisu badań TK w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
-nadzoru nad wykonywaniem oraz opisu badań MR w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki i Angiografii II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 20 maja 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia:
- 27 maja 2016 roku do godz. 15.00 (Konkurs A)
- 25 maja 2016 roku do godz. 8.00 (Konkurs B)
w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu:

- 30 maja 2016 r. o godz. 8.00 (Konkurs A)
- 25 maja 2016 r. o godz. 8.30 (Konkurs B)
w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:
-30 maja 2016 roku o godz. 8.30 (Konkurs A)
-25 maja 2016 roku o godz. 14.45 (Konkurs B)
w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników RTG w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Skawińskiej 8.

Termin składania ofert : do dnia 9 czerwca 2016 roku do godz. 11.00

Termin otwarcia konkursu: 9 czerwca 2016 roku godz. 12.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 czerwca 2016 roku godz. 12.15

 

XII.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników RTG w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Skawińskiej 8 (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich oraz konsultacji w Oddziale Klinicznym Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 18 maja 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia:

- 24 maja 2016 roku do godz. 8.00 (Konkurs A)

- 6 czerwca 2016 roku do godz. 15.00 (Konkurs B)

w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu:

- 24 maja 2016 r. o godz. 9.00 (Konkurs A)

- 7 czerwca 2016 r. o godz. 10.30 (Konkurs B)

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

-24 maja 2016 roku o godz. 9.10 (Konkurs A)

- 7 czerwca 2016 roku o godz. 10.45 (Konkurs B)

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich oraz konsultacji w Oddziale Klinicznym Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 czerwca 2016 roku godz. 10.30.

XIII.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

 

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nadzoru nad wykonywaniem badań TK i opisu badań TK w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań MR stawów  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
(Konkurs B).

C. Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

-w postaci świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie,

-w postaci świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży,

-w zakresie leczenia uzależnień w formie ambulatoryjnej,

w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs C).

D. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych Rezonansu Magnetycznego (MR) dla Pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs D)

2.Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 12 maja 2016 roku, tel. 12 424-70-24 (Konkurs A,B,C) oraz w Samodzielnej Sekcji Kontraktowania i Sprzedaży Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 36/210 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 12.05.2016r., tel. 12 424-78-86 (Konkurs D).

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w terminie do dnia 18 maja 2016 roku do godz. 12.00 (Konkurs A, B, C) oraz do dnia 20.05.2016r. do godz. 8:00 (Konkurs D) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36 .

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu:

- 18 maja 2016 r. o godz. 14.00 (Konkurs C)

- 18 maja 2016 r. o godz. 14.10 (Konkurs A i B)

- 20 maja 2016r. o godz. 8:30 (Konkurs D)

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

-18 maja 2016 roku o godz. 14.20 (Konkurs A i B)

-24 maja 2016 roku o godz. 9.15 (Konkurs C)

-24 maja 2016 roku o godz. 9.30 (Konkurs D)

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w postaci świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w postaci świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży, w zakresie leczenia uzależnień w formie ambulatoryjnej, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs C).

Termin składania ofert : do dnia 20 maja 2016 roku do godz. 8.00

Termin otwarcia konkursu: 20 maja 2016 roku godz. 8.45

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 czerwca 2016 roku godz. 9.00

W ramach konkursu D. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych Rezonansu Magnetycznego (MR) dla Pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs D) Szpital Uniwersytecki w Krakowie odpowiada na pytania oferentów:

1. Pytanie: „Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia udzielania przedmiotowych świadczeń z dnia 1 czerwca 2016 r. na dzień 1 lipca 2016 r.?”

Odpowiedź: Udzielający zamówienia wyraża zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia udzielania świadczeń na dzień 01.07.2016r.

2. Pytanie: „zwracam się z zapytaniem czy istnieje możliwość przesunięcia terminu składnia ofert z dnia 20.05.2016 r. na dzień 31.05.2016 r."

Odpowiedź: Udzielający zamówienia wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do godz. 10:30, dnia 07.06.2016r.

Równocześnie informujemy , iż rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 09.06.2016r. o godz. 9:00.

3. Odpowiedzi:

Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na zmianę  § 1 poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Przyjmującego Zamówienie na rzecz Udzielającego Zamówienie świadczeń zdrowotnych w postaci badań rezonansu magnetycznego (bez opisu) na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienie, uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanych dalej „świadczeniami zdrowotnymi”. ”

Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na zmianę  § 4 ust 6. poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„Niezwłocznego zawiadamiania Udzielającego Zamówienie i sporządzania notatki służbowej w razie stwierdzenia niesprawności, awarii aparatu MR.”

Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na § 6 poprzez nadanie mu nowej następującej treści , z postawieniem zapisu o miarkowaniu kary.

1. „W przypadku naruszenia postanowień Umowy każda ze stron ma prawo naliczyć drugiej stronie kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.

 1. 2. W przypadku niewykonania Umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty Udzielającemu Zamówienie kary umownej w wysokości 10 000,00 zł ( przez niewykonanie umowy strony rozumieją nieprzystąpienie do wykonania umowy ze strony Przyjmującego Zamówienie)
 2. 3. W przypadku nienależytego wykonania umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości do 1 000,00 zł.
 3. 4. W przypadku, nie przestrzegania postanowień § 1 ust. 1 Udzielający Zamówienia zobowiązany jest do zapłaty Przyjmującemu Zamówienie kary umownej w wysokości do 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
 4. 5. W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
 5. 6. Naliczenie przez stronę kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Strona której naliczono karę zobowiązana jest, w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. dokumentów, do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia stronę do potrącenia kary umownej  z wynagrodzenia drugiej strony lub innych jej wierzytelności przysługujących od strony.
 6. 7. Naliczenie bądź zapłata przez stronę kary umownej nie zwalnia stron ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.”

Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na zmianę § 10 ust 1 poprzez nadanie mu nowej następującej treści :

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca 2018r. z wyłączeniem okresu ,w  którym będą trwać w Krakowie obchody Światowych Dni Młodzieży, tj. 25-31 lipca 2016r.

Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie informuje, iż zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych Rezonansu Magnetycznego dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs D),  do realizacji świadczeń będących przedmiotem konkursu został wybrany:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie


XIV.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

 

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespołach transportowych, dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).
B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zespołach transportowych, dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 9 maja 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 17 maja 2016 roku do godz. 9.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 17 maja 2016 r. o godz. 11.00 (Konkurs A i B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6.Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. o godz. 9.00 (Konkurs A i B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

XV.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

 

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich oraz konsultacji w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 18 kwietnia 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu:
- 26 kwietnia 2016 r. o godz. 10.30 (Konkurs A)
- 26 kwietnia 2016 r. o godz. 10.40 (Konkurs B)
w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:
- 26 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 (Konkurs A)
- 26 kwietnia 2016 r. o godz. 10.55 (Konkurs B)

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczynyoraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

XVI.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

 

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych Rezonansu Magnetycznego (MR) dla Pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Samodzielnej Sekcji Kontraktowania i Sprzedaży Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 36/210 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 12.04.2016r., tel. 12 424-78-86.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 26.04.2016r. do godz. 10:30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 26.04.2016r. o godz. 11:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie&

DECODECODECODECO

 


DECO DECO DECO DECODECODECO