Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Przejdź do menu 3 poziomu

Badania histopatologiczne

Badania histopatologiczne:

 • badania wycinków ze wszystkich rodzajów tkanek ludzkich (z wyłączeniem opracowywanych w pracowniach oligobiopsji i histochemii)
 • badania materiałów operacyjnych lub resekcji narządowych
 • badanie śródoperacyjne z następowym badaniem materiału tkankowego po utrwaleniu
 • badania immunofluorescencyjne (m.in. metodą immunofluorescencji bezpośredniej, np. lupus-band test)

Przyjmowanie utrwalonego w formalinie materiału histologicznego do badań – od poniedziałku do piątku, w godz.: 7:00 – 15:30, pokój 1-06

Przyjmowanie materiałów do badań śródoperacyjnych (tzw. „intry”) i lupus-band test – od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 13:30, w razie konieczności w innych godzinach wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem.

Przyjmowanie badań wyjątkowo pilnych (tzw. „cito”) – od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 12:00 pokój 1-06. Na skierowaniu należy wyraźnie zaznaczyć powód konieczności pilnego wykonania badania. Wynik będzie przesłany do 72 godzin. Materiał dostarczony po godzinie 12 będzie oceniony dzień później.

Materiał do badań histologicznych utrwalony w formalinie:

 • Materiał powinien być nadesłany w ciągu 24 godzin od pobrania - jest to optymalny czas utrwalania materiału pozwalający na wykonanie dobrej jakości preparatów oraz zachowanie antygenowości tkanki w przypadku konieczności wykonania odczynów immunohistochemicznych lub badań molekularnych.
 • Materiał powinien być umieszczony w odpowiednio obszernym naczyniu, tak aby całkowicie był zanurzony w płynie utrwalającym - 10% roztworze zbuforowanej formaliny. Stosunek objętości materiału do objętości utrwalacza powinien wynosić 1:10. Pojemnik powinien być szczelnie zamykany w sposób zapobiegający wyciekowi płynu utrwalającego, jednocześnie umożliwiający łatwe otwieranie i zamykanie.
 • Pojemnik z materiałem musi być trwale opisany danymi pacjenta:

-imię i nazwisko,
-numer PESEL,
-ewentualnie okolica, z której pobrano materiał (przy więcej niż jednym materiale przypadającym na skierowanie).

Oznaczenie pojemnika musi być trwałe, aby przypadkowe zamoczenie oznaczenia utrwalaczem (np. przy niezamkniętym szczelnie pojemniku i wylaniu się formaliny) nie przeszkodziło w identyfikacji materiału tkankowego.

 • Istotne jest właściwe oznaczenie pojemników z różnymi materiałami tkankowymi (np. z różnych lokalizacji) od tego samego pacjenta.
 • Niedopuszczalne jest wkładanie tkanek pobranych z różnych lokalizacji od tego samego pacjenta do jednego naczynia
 • Dane identyfikacyjne umieszczone na pojemniku muszą być identyczne jak dane identyfikacyjne pacjenta umieszczone na skierowaniu załączonym do przesłanego materiału.
 • Transport materiału powinien odbywać się w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Materiał z wycinków skórnych (świeży) - lupus band test (LBT)

 • Materiał należy przesłać do pracowni świeży (nieutrwalony), jak najszybciej od momentu pobrania
 • Zabezpieczenie materiału: na szalce Petriego, należy położyć bibułkę nasączoną solą fizjologiczną, na którą należy położyć wycinek skóry; wycinek nie powinien "pływać" w roztworze soli,
 • Płytkę należy umieścić na lodzie. Najlepiej materiał przesłać w schłodzonym lub napełnionym lodem termosie.
 • Płytkę z materiałem należy opisać imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL pacjenta, rodzajem materiału.
 • Skrawek mrożakowy (materiał krojony w kriostacie) utrwalany jest w acetonie, a następnie wykonuje się badanie metodą immunofluorescencji bezpośredniej (lupus band test, LBT) - panel zawiera przeciwciała przeciwko IgA, IgG, IgM, składnikowi C3c dopełniacza i fibrynogenowi

Do każdego materiału powinno być dołączone czytelnie wypełnione skierowanie.

Wynik badania – wynik rutynowego badania histopatologicznego przesyłany jest w ciągu 8 dni od pobrania materiału. W przypadku konieczności dalszej obróbki materiału np. skrawanie, dobranie dodatkowych wycinków, wykonanie barwień histochemicznych lub odczynów immunohistochemicznych czas uzyskania wyniku badania ulega wydłużeniu stosownie do czasu wymaganego dla wykonania określonych zleceń.

Materiał do badań śródoperacyjnych („intra”):

 • świeży, nieutrwalony materiał tkankowy powinien być nadesłany niezwłocznie po pobraniu
 • materiał powinien być umieszczony w szczelnie zamkniętym pojemniku przeznaczonym do transportu materiału do badań histopatologicznych, bez żadnego utrwalacza
 • transport materiału powinien odbywać się w temperaturze pokojowej, materiał nie może w czasie transportu zostać zamrożony
 • Do materiału powinno być dołączone czytelnie wypełnione skierowanie

Wynik badania – czas od otrzymania materiału do uzyskania odpowiedzi wynosi około 30min. Materiał tkankowy pozostały z badania doraźnego jest następnie utrwalany w formalinie, zatapiany w bloczki parafinowe, z których wykonuje się standardowe preparaty barwione hematoksyliną i eozyną. Czas uzyskania wyniku jak dla badania rutynowego.