Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Zapytania ofertowe

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 2

Kraków, 15 września 2017 r.


Uczestnicy postępowania

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór realizatora zadania opracowania pełnej dokumentacji projektowej (aplikacyjnej) o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, dotyczącego zakupu wyrobów medycznych dla doposażenia jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, która złożona  została przez firmę:

Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Dubois 27; 71-610 Szczecin.

 

 


Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego nr 1

Kraków, 11 września 2017 r.

 

Uczestnicy postępowania

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym, dotyczącym wyboru realizatora zadania opracowania pełnej dokumentacji projektowej (aplikacyjnej) o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna; Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia  w regionie dla projektu p.n.: „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” w oparciu o uzyskaną największą liczbę punktów dokonał wyboru oferty, która złożona  została przez firmę Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Dubois 27; 71-610 Szczecin.


 


 

Zapytanie ofertowe nr 2

Kraków, 06. września 2017 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest wybór realizatora zadania opracowania pełnej dokumentacji projektowej (aplikacyjnej) o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, dotyczącego zakupu wyrobów medycznych dla doposażenia jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Kod CPV: 71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.

Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie w związku z zatwierdzeniem przez Instytucje Zarządzającą wpisania do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych projektu pn. „Doposażenie jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności” zobowiązany jest do złożenia wniosku o dofinasowanie wraz z załącznikami stanowiącymi integralną cześć wniosku.

Przewidywana kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi około 1 150 000,00 PLN (w tym wartość dofinansowania z EFRR).

Sporządzenie wymaganej dokumentacji projektowej obejmuje opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz załączników, w tym m.in. studium wykonalności, wraz z analizą kosztów i korzyści, sporządzonymi zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem naboru i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym oraz szczegółowymi wytycznymi dla tego typu projektów, opublikowanymi na stronie:

http://zdrowie.gov.pl/nabor-325-nabor_pozakonkursowy_wsparcie_oddzialow.html

9.2. NABÓR POZAKONKURSOWY Wsparcie oddziałów i pracowni diagnostycznych tworzących sieć referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności.

Dokumentacja aplikacyjna dla planowanego przedsięwzięcia, w wymaganych regulaminem analizach a także opisach zamieszczonych we wniosku, winna być przygotowana w oparciu o kryteria dla typów projektów realizowanych w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych przyjęte przez Komitet Monitorujący dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, obowiązujące na dzień wezwania Wnioskodawcy do złożenia dokumentacji.

Zamawiający dysponuje fiszką projektu pozakonkursowego ujętą w aktualizacji Planu działań w sektorze zdrowia na 2017 r. w zakresie POIiŚ 2014-2020, przyjętą przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia uchwałą nr 48/2017/O z dnia 27.07.2017r., Szpital decyzją Ministra Zdrowia uzyskał status referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności.

Na każdym etapie realizacji zamówienia wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego oraz uwzględniania zgłaszanych uwag.

Usługa będzie świadczona w siedzibie wykonawcy lub w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego w jego siedzibie, bez zapewnienia dostępu do sprzętu biurowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej jest przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty wykonawcy, związane z realizacją wyżej opisanego  przedmiotu zamówienia.  Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach: I transza w wysokości – 60% wynagrodzenia umownego po przekazaniu Zamawiającemu  kompletnej, zaakceptowanej protokołem odbioru dokumentacji aplikacyjnej, II transza – 40% wynagrodzenia umownego po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinasowania projektu.

Opracowana wersja robocza dokumentacji winna być przekazana Zamawiającemu najdalej do dnia 26 września 2017 r. godzina 12.00.

Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy wypełnić na załączonym do zapytania formularzu wraz z załącznikami i dostarczyć w wersji elektronicznej  w terminie  do końca dnia 13 września 2017 r. na adres e-mail: nowe.projekty@su.krakow.pl (w tytule proszę wpisać: „Oferta na dokumentację Doposażenia jednostek organizacyjnych SU w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności”)  lub  faksem  na nr (12) 424 71 68.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia oferenta na podstawie określonej w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Ocena i wybór oferty

Oceny zgłoszonych ofert dokonuje komisja.

Ocena dokonywana jest w oparciu o nadesłane formularze ofertowe a także informacje zawarte w załącznikach prezentujących dotychczas pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do współfinansowania projekty z obszaru ochrony zdrowia dla szpitali wielospecjalistycznych w okresie 3 ostatnich lat w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

Złożenie oferty cenowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.

Zamawiający informuje, iż realizacja zamówienia w przedmiotowym postępowaniu nastąpi na podstawie umowy. Płatność nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy o terminach płatności  w transakcjach handlowych); w przypadku podziału płatności na transze, zapis powyższy stosuje się dla każdej z transz odpowiednio.

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji o zakresie przedmiotu zapytania:

mgr inż. Jacek Michniak

Starszy Specjalista - Sekcja ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów
tel.: (12) 424 70 78;  e-mail: jmichniak@su.krakow.pl lub nowe.projekty@su.krakow.pl

mgr Jacek Hymczak

Specjalista - Sekcja ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów
tel.: (12) 424 74 36;  e-mail: jhymczak@su.krakow.pl lub nowe.projekty@su.krakow.pl


 


 

Komunikat do ogłoszenia  Zapytanie ofertowe z dnia 21 sierpnia 2017.

SPROSTOWANIE

Szanowni Państwo,

Zamawiający wyjaśnia , co następuje:

W informacji zawartej w   przedmiotowym zapytaniu ofertowym w załączniku kryteria – zapytanie ofertowe w zasadach oceny kryterium  pn. uzyskane dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych zamieszczony został błędny zapis.

Winno  być:

s = (pd/pz) x 10

gdzie:

pz - ilość projektów złożonych;                                                                                                                                                                         pd - ilość projektów, które uzyskały decyzje  o dofinansowaniu

Przedmiotowe  sprostowanie  wynika z oczywistej omyłki pisarskiej, gdzie w podanym wzorze wyliczenia wartości „s”  nastąpiło błędne  zapisanie wartości „pz”  i wartości „pd”.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 1

Kraków, 21 sierpnia 2017 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki
w Krakowie

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest wybór realizatora zadania opracowania pełnej dokumentacji projektowej (aplikacyjnej) o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia dotyczącego zakupu sprzętu medycznego na wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie uczestniczy w realizacji  wieloletniego programu  Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” i jako potencjalny beneficjent projektu „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” podejmuje starania o uzyskanie dofinansowania kosztów wyposażenia w sprzęt medyczny nowej siedziby Szpitala. Jako umocowany na drodze porozumienia przez UJCM wnioskodawca, aplikował będzie o dofinansowanie w drodze naboru pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna; Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia  w regionie; na zasadach obowiązujących dla kategorii projektu dużego.

Przewidywana kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi około 300 mln zł (w tym wartość dofinansowania z EFRR).

Sporządzenie wymaganej dokumentacji projektowej obejmuje opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz załączników, w tym m.in. analizy ekonomicznej, finansowej, ryzyka i wdrożeniowej, sporządzonymi zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym oraz szczegółowymi wytycznymi dla tego typu projektów, opublikowanymi na stronie:

http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regulamin-przygotowania-i-oceny-projektow-realizowanych-w-trybie-pozakonkursowym-efrr-umwm

Dokumentacja aplikacyjna dla planowanego przedsięwzięcia, w wymaganych regulaminem analizach a także opisach zamieszczonych we wniosku, winna zawierać  również odniesienie do realizowanego etapu przedsięwzięcia w zakresie budowy obiektu kubaturowego Szpitala, który będzie  wyposażany w ramach zakresu rzeczowego projektu.

Zamawiający dysponuje dokumentami przygotowanymi przez przedstawicieli inicjatywy JASPERS; zalecenia  w nich  zawarte  winny być uwzględnione w opracowanej dokumentacji aplikacyjnej, która również winna uwzględniać zapisy poniższych dokumentów:

- Guide to the Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 2014 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN

-  Economic Analysis of Research Infrastructure Projects in the Programming Period

2014-2020 (JASPERS Working Paper on CBA in RDI Sector)

http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=342

Na każdym etapie realizacji zamówienia wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego oraz inicjatywy JASPER i uwzględniania zgłaszanych uwag.

Usługa będzie świadczona w siedzibie wykonawcy lub w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego w jego siedzibie, bez zapewnienia dostępu do sprzętu biurowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej jest przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w „Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1089/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zwanym dalej „Podręcznikiem”,

Oferta winna zawierać wszelkie koszty wykonawcy, związane z realizacją wyżej opisanego  przedmiotu zamówienia.  Proponowane wynagrodzenie musi określać  kwotę brutto oraz netto przedstawioną w następujący sposób:

Wynagrodzenie za opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w wysokości ....................... zł brutto (słownie:.................................... zł brutto), netto: ............................ (słownie:.................................... zł netto),

Opracowana wersja robocza dokumentacji w wersji elektronicznej winna być przekazana Zamawiającemu najdalej do dnia 31 października 2017 r.

Ofertę na wykonanie opracowania  należy dostarczyć w wersji elektronicznej do siedziby Zamawiającego w terminie  do dnia 04 września 2017 r. do godz. 14:30 na adres e-mail: nowe.projekty@su.krakow.pl (w tytule proszę wpisać „Oferta na dokumentację NSSU”)  lub  faksem  na nr (12) 424 71 68.

Ocena i wybór oferty:

Oceny zgłoszonych ofert dokonuje komisja.

Ocena dokonywana jest w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia zapytania kryteria, ustalone dla niniejszego postępowania ofertowego, stanowiące załącznik  do ogłoszenia.

Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu nastąpi na podstawie umowy. Płatność nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych); w przypadku podziału płatności na transze, zapis powyższy stosuje się dla każdej z transz odpowiednio.

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji o zakresie przedmiotu zapytania:

mgr inż. Jacek Michniak

Starszy Specjalista - Sekcja ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów
tel.: (12) 424 70 78;  e-mail: jmichniak@su.krakow.pl lub nowe.projekty@su.krakow.pl 

Dokumenty związane:

  • Zapytanie ofertowe_nr 1 [docx, 140 KB] Pobierz
  • Kryteria oceny_ nr 1 zapytanie ofertowe [xlsx, 13 KB] Pobierz
  • Formularz zapytanie ofertowe_nr 2 [docx, 140 KB] Pobierz
  • Zapytanie ofertowe_nr 2 [docx, 140 KB] Pobierz
  • Parametry techniczne [doc, 82 KB] Pobierz

Aktualnie nie ma żadnych zapytań ofertowych