Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Zapytania ofertowe

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych w Oddziale Kliniczny Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Pracownia EMG).

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania
i opisywania badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych w Oddziale Kliniczny Neurologii Zamawiającego (Pracownia EMG).

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 2 umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakty)
z Oferentami:
a) wykonującymi działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej,
b) posiadającymi certyfikat umożliwiający wykonywanie badań,
c) posiadającymi specjalizację z neurologii,
d) posiadającymi min. 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu i opisywaniu badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych.

Prawidłowym sposobem udokumentowania doświadczenia w wykonywaniu i opisywaniu badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o jego posiadaniu.
Okres obowiązywania umowy:
Od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 r. lub do wyczerpania limitu 240 wykonanych badań jeżeli miało ono miejsce przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Dane kontaktowe:

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówienia (warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń) oraz innymi materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji ds. umów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,POSTĘPOWANIE O ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ PRZEWODNICTWA NERWOWEGO I BADAŃ ELEKTROMIOGRAFICZNYCH” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 28 czerwca 2017 roku do godz. 12.00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. umów
Termin: 2017-06-28 12:00
Osoba kontaktowa: Katarzyna Rymkiewicz
Telefon: 12 424 70 24

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  na zamieszczone przez nas w dniu 13.01.2017 r. zapytanie ofertowe w sprawie wykonania usługi sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków EFRR dla planowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oś. Priorytetowa IX; Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych wpłynęło 12 ważnych ofert, spełniających wymogi formalne zapytania.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i chęć podjęcia realizacji zadania.

W wyniku dokonanej oceny złożonych ofert do wykonania zamawianej usługi wybrana została oferta Zakładu Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Dubois 27.

Gratulujemy, liczymy na owocną współpracę i życzymy osiągniecia zamierzonego sukcesu.

Sekcja ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów
tel:  012 424 70 78; fax: 012 424 71 68

e-mail:
nowe.projekty@su.krakow.pl