Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Odwiedziny

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW I UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie realizowane są zapisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zgodnie, zktórymi:

 • Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego zinnymi osobami.
 • Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

Odwiedziny w Szpitalu Uniwersytecki w Krakowie odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwaniauzależnione są jednak od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa Pacjent.

W przypadku Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałów o tzw. wzmożonym nadzorze, których specyfika wymuszaizolowanie chorych, odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

 • Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.
 • Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów, w sytuacjach określonych w Regulaminie zostaje wydana przez Kierownika Oddziału lub Dyrektora, w formie pisemnej i winna zawierać uzasadnienie podjętej decyzji i przewidywany termin trwania ograniczeń. Treść takiej decyzji zostaje przekazana personelowi szpitalnemu oraz pacjentom i odwiedzającym (ogłoszenie).
 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie kierownicy, lekarze prowadzący lub lekarze dyżurni, w godzinach ustalonych przez Kierownika Oddziału Klinicznego.
 • O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie.
 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.
 • Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

Wytyczne dla odwiedzających:

 • Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe.
 • W czasie odwiedzin należy dbać, aby nie zakłócać swoim zachowaniem ciszy i porządku szpitalnego.
 • Osobom odwiedzającym oraz sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną zakazane jest: spożywanie i dostarczanie pacjentowi alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających; palenie wyrobów tytoniowych; przynoszenie materiałów i substancji niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu i wprowadzanie zwierząt do budynków Szpitala.
 • Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby chore zakaźnie i z infekcją.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin chorych przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego w czasie pobytu na terenie Szpitala.
 • Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.
 • Osoby odwiedzające chorych, mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego do kierownika, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego z tym, że lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta.
 • W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą zasad odwiedzin (zakłócenia spokoju, porządku szpitalnego bądź samodzielnej ingerencji w proces leczniczy lub terapeutyczny) w uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem Szpitala sytuacjach, lekarz może ograniczyć możliwość wizyt przez taką osobę.

DECODECODECO

 


DECO