Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Przejdź do menu 3 poziomu

Badania histopatologiczne

Badania histopatologiczne:

  • badania wycinków ze wszystkich rodzajów tkanek ludzkich (z wyłączeniem opracowywanych w pracowniach oligobiopsji i histochemii)
  • badania materiałów operacyjnych lub resekcji narządowych
  • badanie śródoperacyjne z następowym badaniem materiału tkankowego po utrwaleniu
  • badania immunofluorescencyjne (m.in. metodą immunofluorescencji bezpośredniej, np. lupus-band test)

Przyjmowanie utrwalonego w formalinie materiału histologicznego do badań – od poniedziałku do piątku, w godz.: 7:30 – 14:30, pokój 1-06 (wschodnie skrzydło budynku, wysoki parter).

Przyjmowanie materiałów do badań śródoperacyjnych (tzw. „intry”) i lupus-band test – od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 13:30 pokój 1-06 , w razie konieczności w innych godzinach wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem.

Przyjmowanie badań wyjątkowo pilnych (tzw. „cito”) – od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 12:00 pokój 1-06. Na skierowaniu należy wyraźnie zaznaczyć powód konieczności pilnego wykonania badania. Wynik będzie przesłany do 72 godzin. Materiał dostarczony po godzinie 12 będzie oceniony dzień później.

Każdy materiał biologiczny przysłany do Zakładu Diagnostyki patomorfologicznej musi być opatrzony właściwym skierowaniem. Wzory skierowań.

Wybrane skierowanie należy wypełnić czytelnie ze szczególnym uwzględnieniem następujących danych:

- dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, numer PESEL, jeśli brak numeru PESEL- nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wiek pacjenta),

- adres pacjenta

- płeć,

- rozpoznanie kliniczne,

- narząd, z którego pobrano materiał,

- stosowane leczenie,

- informacja o wcześniejszych badaniach histologicznych, cytologicznych, innych istotnych badaniach diagnostycznych,

- w przypadku materiałów ginekologicznych – data ostatniej miesiączki, terapia hormonalna,

- tryb wykonania badania (INTRA/CITO/RUTYNOWY),

- data i godzina pobrania materiału,

- dane lekarza kierującego (podpis i pieczątka z numerem prawa wykonywania zawodu),

- dane osoby pobierającej materiał (jeśli nie jest to lekarz kierujący),

- dane jednostki finansującej badanie (numer ośrodka kosztów w przypadku jednostek SU).

Pojemnik do transportu materiału biologicznego to szczelnie zamykany pojemnik z tworzywa sztucznego, zapewniający zabezpieczenie materiału przed czynnikami zewnętrznymi, umożliwiający bezpieczne otwarcie w laboratorium, chroniący osoby transportujące przed przypadkowym kontaktem z materiałem. Każdy pojemnik z materiałem nadsyłanym do badania musi być wyraźnie i czytelnie opisany. Opis powinien zawierać:

- imię i nazwisko pacjenta,

- numer PESEL,

- rodzaj materiału, okolicę z której pobrano materiał,

- datę i godzinę pobrania.

Dane identyfikacyjne umieszczone na pojemniku muszą być identyczne jak dane identyfikacyjne pacjenta umieszczone na skierowaniu załączonym do przesłanego materiału. Opis na pojemniku musi być trwały, odporny na ścieranie i na działanie utrwalaczy (formalina, etanol).

Materiał do badania histologicznego utrwalony w formalinie:

1) Materiał do badania histopatologicznego powinien być nadesłany nie później niż 24 godziny od pobrania. Jest to optymalny czas utrwalania materiału pozwalający na wykonanie dobrej jakości preparatów oraz zachowanie antygenowości tkanki w przypadku konieczności wykonania odczynów immunohistochemicznych lub badań molekularnych.

2) Materiał należy umieścić w pojemniku przeznaczonym do transportu materiału biologicznego, odpowiednio obszernym, szczelnym, opisanym danymi pacjenta jw., w 10% buforowanej formalinie ( 4% wodny zbuforowany roztwór formaldehydu). Objętość formaliny ma stanowić minimum 10-krotność objętości utrwalanej tkanki/narządu.

3) Materiał należy transportować w temperaturze pokojowej. Tkanki pochodzące od jednego pacjenta, pobrane z różnych lokalizacji, należy umieścić w osobnych naczyniach.

4) W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest przyjęcie materiału zabezpieczonego w sposób niestandardowy np. w przypadku bardzo dużych materiałów WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM USTALENIU z Kierownikiem ZDP SU lub upoważnionym pracownikiem.

Wynik badania – wynik rutynowego badania histopatologicznego przesyłany jest w ciągu 8 dni od pobrania materiału. W przypadku konieczności dalszej obróbki materiału np. skrawanie, dobranie dodatkowych wycinków, wykonanie barwień histochemicznych lub odczynów immunohistochemicznych czas uzyskania wyniku badania ulega wydłużeniu stosownie do czasu wymaganego dla wykonania określonych zleceń.

Materiał do badania śródoperacyjnego (INTRA)

1) Materiał do badania śródoperacyjnego powinien być nadesłany niezwłocznie po pobraniu, w szczelnie zamkniętym pojemniku do transportu, opisanym danymi pacjenta, w temperaturze pokojowej, bez żadnego utrwalacza ani soli fizjologicznej.

2) W przypadku drobnych materiałów i/lub wysokiej temperatury w porze wiosenno- letniej, materiał należy transportować w pojemniku transportowym umieszczonym w szczelnym termosie z lodem, duże materiały powinny być przenoszone w lodówkach transportowych, obłożone lodem w taki sposób aby uniknąć zamrożenia materiału.

3) Materiał należy dostarczyć do ZDP do godziny 13.30 pokój 1-06, w miarę możliwości po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym – nr kontaktowy (12) 619-96-6.

Wynik badania śródoperacyjnego – czas od otrzymania materiału do uzyskania odpowiedzi wynosi około 30min. Materiał tkankowy pozostały z badania doraźnego jest następnie utrwalany w formalinie, zatapiany w bloczki parafinowe, z których wykonuje się standardowe preparaty barwione hematoksyliną i eozyną. Czas uzyskania wyniku jak dla badania rutynowego.

Materiał z wycinków skórnych (świeży) - lupus band test (LBT)

  • Materiał należy przesłać do pracowni świeży (nieutrwalony), jak najszybciej od momentu pobrania
  • Zabezpieczenie materiału: na szalce Petriego, należy położyć bibułkę nasączoną solą fizjologiczną, na którą należy położyć wycinek skóry; wycinek nie powinien "pływać" w roztworze soli,
  • Płytkę należy umieścić na lodzie. Najlepiej materiał przesłać w schłodzonym lub napełnionym lodem termosie.
  • Płytkę z materiałem należy opisać imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL pacjenta, rodzajem materiału.
  • Skrawek mrożakowy (materiał krojony w kriostacie) utrwalany jest w acetonie, a następnie wykonuje się badanie metodą immunofluorescencji bezpośredniej (lupus band test, LBT) - panel zawiera przeciwciała przeciwko IgA, IgG, IgM, składnikowi C3c dopełniacza i fibrynogenowi