Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Wydawanie dokumentacji medycznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI


Przyjmowanie stron:

- poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.30

Informacje telefoniczne 12 424-70-76

Kontakt mailowy: dokumentacja@su.krakow.pl

ul. Kopernika 19, parter, pokój 101
w Sekcji ds. Statystyki Medycznej i Weryfikacji Działalności Leczniczej

DZIEŃ BEZ STRON: Ostatni czwartek miesiąca

Składanie wniosków w tym dniu: Kancelaria Szpitala - ul. Kopernika 36,
pok. 006, parter


Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego WNIOSKU:

 1. przesłanego mailowo na adres dokumentacja@su.krakow.pl
  lub
 2. przesłanego listownie na adres Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
  lub
 3. złożonego osobiście w:
  a) Kancelarii Szpitala - ul. Kopernika 36, pok. 006, parter
  b) Oddziałach Klinicznych - w Sekretariacie Ruchu Chorych/ Rejestracji Poradni
  c) Sekcja ds. Statystyki Medycznej i Weryfikacji Działalności Leczniczej - ul. Kopernika 19, parter, pok. 101

Terminy realizacji wniosków

1. Odbiór osobisty lub odbiór przez osobę upoważnioną – 14 dni
2. Wysyłka pocztą – 14 dni plus czas dostarczenia przesyłki za pobraniem (koszt 21,59zł )

Wybierając sposób odbioru kserokopii poprzez wysyłkę otrzymają Państwo PRZESYŁKĘ ZA POBRANIEM (koszt 21,59 zł)
Przy odbiorze należy uiścić opłatę za wysyłkę oraz załączone kopie dokumentacji. W przypadku nieodebrania przesyłki koszt zostanie powiększony o kwotę zwrotu do nadawcy, tj. 9,50 zł..

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zastrzega sobie prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze postępowania sądowego, obejmujących koszt sporządzenia kopii (odpisu) dokumentacji, koszt przesyłki, kosztów sądowych.
3. W przypadkach wymagających skrócenia terminu z uwagi np. wezwanie na komisję ZUS, prosimy o dołączenie do wniosku skanu/ kserokopii wezwania.

Termin może zostać skrócony do 3 dni roboczych wyłącznie na podstawie wezwania. Termin wydania dokumentacji będzie uzależniony od daty komisji (np. jeśli pacjent składa wniosek w poniedziałek dokumentacja zostanie przygotowana na czwartek pod warunkiem, że komisja odbywa się w piątek).

Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać:

 1. Datę wypełnienia wniosku.
 2. Dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, PESEL, kod pocztowy, poczta, ulica, numer domu, miasto.
 3. Dane kontaktowe do wnioskodawcy: numer telefonu lub adres email.
 4. W przypadku składania wniosku jako osoba upoważniona:
  a) dokładne dane osobowe pacjenta: imię, nazwisko, PESEL
  b) upoważnienie pacjenta, jeśli nie znajduje się w dokumentacji
 5. Oznaczenie kratki przy miejscu skąd ma być udostępniana dokumentacja medyczna:
  a) Oddział – w przypadku hospitalizacji
  b) Poradnia – w przypadku wizyty w poradni,
  c) jedno i drugie, jeśli pacjent życzy sobie dokumentację z całości leczenia w Szpitalu Uniwersyteckim
 6. Nazwę Oddziału lub Poradni (jednej lub wielu).
 7. Rodzaj dokumentacji:

a) W przypadku dokumentacji z Oddziału np.:

Całość Historii Choroby
Historia Choroby (opis leczenia) bez dodatkowych dokumentów (wyniki badań, karty gorączkowe itp.)
Karta Informacyjna z leczenia
Wyniki badań
Protokół zabiegu operacyjnego

b) W przypadku dokumentacji z Poradni np.:

Całość Historii Zdrowia i Choroby
Wpisy lekarskie bez wyników badań
Wyniki badań

c) Dodatkowo w przypadku chęci otrzymania wyników badań diagnostycznych na nośniku CD prosimy o stosowny wpis

8. Okres, za jaki dokumentacja ma być udostępniona np. daty pobytu, zakres dat leczenia w poradni
9. Oznaczenie kratki przy sposobie odbioru dokumentacji:

a) Wnioskowaną dokumentację proszę wysłać na wskazany adres
b) Wnioskowaną dokumentację odbiorę osobiście
c) Dokumentację proszę wydać osobie upoważnionej przeze mnie na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego co najmniej imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej

10. Podpis osoby wnioskującej – w przypadku przesyłania prośby mailowo prosimy o dołączenie skanu wniosku wraz z podpisem.


 • Wniosek dot. wydania kopii dokumentacji medycznej [doc, 100 KB] Pobierz
 • Wypełniony wniosek - wzór [pdf, 530 KB] Pobierz

Formy udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana, co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału. Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej) - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

 • Cennik udostępniania dokumentacji medycznej, wydawania orzeczeń i zaświadczeń oraz udzielania informacji [xlsx, 12 KB] Pobierz

Dokumentacja medyczna informacje dodatkowe

Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta.

Dokumentacja musi zawierać co najmniej:

 • oznaczenia pozwalające na ustalenie tożsamości pacjenta (nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL (w przypadku noworodka – numer PESEL matki; w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)
 • w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania
 • oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych
 • opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych
 • datę sporządzenia.

Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej!

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • upoważnionym organom.

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością zakładu opieki zdrowotnej!

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna może być udostępniana także:

 • innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, – jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów
 • zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia – w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia
 • szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Przechowywanie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).

Wyjątki dotyczą:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

DECODECODECODECODECO

 


DECO DECO DECO DECODECODECO