Oferty pracy

Kariera

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy – REFERENT/SPECJALISTA:

 • realizowanie kontroli zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie,
 • współpraca z koordynatorem zespołu kontrolnego w zakresie przygotowywania i prowadzenia kontroli działalności Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, w szczególności poprzez:
 • opracowywanie programów kontroli oraz dokumentów poprzedzających kontrolę
 • realizowanie czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej (jako członek zespołu kontrolnego)
 • opracowywanie dokumentów pokontrolnych, w szczególności: wystąpienia pokontrolnego i jego projektu, stanowiska do wniesionych zastrzeżeń, zaleceń pokontrolnych
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych, w tym wydanych przez organy kontroli zewnętrznej
 • prowadzenie akt kontroli zgodnie z obowiązującymi zasadami
 • inicjowanie tworzenia/aktualizacji aktów prawa wewnętrznego związane z oceną działalności komórek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dokonywane w trakcie realizowanych kontroli,
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej realizującymi kontrole w Szpitalu, w tym przygotowanie, gromadzenie i przechowywanie danych oraz materiałów związanych z potrzebami przeprowadzonych i prowadzonych kontroli zewnętrznych,
 • sprawowanie nadzoru oraz prowadzenie w postaci elektronicznej książki kontroli.

Niezbędne kwalifikacje i kompetencje na stanowisku pracy:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub finansowe,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach merytorycznych związanych z prowadzeniem kontroli (audytów) lub zamówień publicznych lub finansów lub rachunkowości lub controllingu lub funduszy europejskich,
 • znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 • umiejętność analizowania dokumentów, wyciągania wniosków i dokonywania ocen oraz syntetycznego i precyzyjnego ich formułowania w formie pisemnej,
 • umiejętność wykazania się zawodowym sceptycyzmem,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • bardzo dobra obsługa Microsoft Office,
 • wysoka kultura osobista,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie:

 • ukończenie studiów podyplomowych na kierunku nadzór i kontrola lub audyt lub prawo zamówień publicznych lub rachunkowość i finanse,
 • doświadczenie zawodowe w jednostce sektora ochrony zdrowia.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres ok. 2 lat,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • możliwość rozwoju własnych umiejętności,
 • samodzielność w działaniu. 

Przed wysłaniem CV prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Wszystkie informacje znajdują się na stronie https://www.su.krakow.pl/kariera/oferty-pracy

JEŚLI SPEŁNIASZ POWYŻSZE WYMAGANIA ZACHĘCAMY DO WYSŁANIA CV i LM

CV, List Motywacyjny wyślij na adres rekrutacja@su.krakow.pl

Dokumenty można również złożyć osobiście w Sekcji Rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych, Kopernika 19, II piętro, pok. nr 4.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 


Kandydaci do pracy - klauza informacyjna
Informacja dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej ,RODO") informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (zwany dalej „Szpitalem"), adres: ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków, telefon 12 424 70 00, e-mail: info@su.krakow.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: dane.osobowe@su.krakow.pl, tel. 12 424 71 17.

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Szpital będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, jeśli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę.

4. Podstawa prawna przetwarzania oraz obowiązek podania danych:

Szpital będzie przetwarzał Pani/ Pana dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 § 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani Pana zatrudnienia.

Szpital może także przetwarzać dane niewymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie wyrażonej przez Panią! Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. I lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • pracownikom I współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym Działowi Personalnemu oraz kierownikom komórek organizacyjnych prowadzącym rekrutacje pracownika;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom I podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

7. Okres, przez który dane osobowe będę przechowywane:

Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych na potrzeby kolejnych rekrutacji, Szpital będzie przechowywal Pani/Pana dane osobowe przez okres 24 miesięcy.

8. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Pan prawo dostepu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wplywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed Jej cofnięciem.

Zgodę można wycofać w jeden z następujących sposobów:

 

Szpital uniwersytecki w Krakowie

Sekcja rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych

Kopernika 36, 31-501 Kraków

12 424 70 87

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.