Prawa pacjenta

Strefa pacjenta

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (poniżej do pobrania). Zbiór praw pacjenta jest umieszczony w ogólnodostępnym i widocznym miejscu, np. na tablicy informacyjnej w poszczególnych Oddziałach Klinicznych oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych.

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 • informacji o swoim stanie zdrowia;
 • zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych;
 • informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
 • wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 • poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • opieki duszpasterskiej;
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Ustawa z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  

Ogólnopolska Telefoniczna Informacja Pacjenta - 800 190 590 

Skargi i wnioski

 1. Szpital Uniwersytecki w Krakowie przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
 2. O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
 3. Przedmiotem skargi może być w szczególności:
 4. a) naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw;
 5. b) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Szpitala.
 6. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z efektywniejszym wykonywaniem zadań.
 7. Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę/wniosek telefonicznie, listownie, osobiście bądź drogą mailową.
 8. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji – brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 9. Pacjent wnosząc skargę pisemną winien dołączyć wszelką dostępną mu dokumentację medyczną związaną ze sprawą.
 10. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie dostępny jest poniżej.

 Przyjmowanie skarg i wniosków

Pełnomocnik ds. praw pacjenta Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Joanna Borgieł-Wojciechowska

Jeżeli uznają Państwo, że prawa pacjenta zostały naruszone możecie wówczas zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego/Kierownika danej jednostki bądź Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego. Strony przyjmowane są po wcześniejszym umówieniu się przez Sekretariaty danych jednostek/Sekretariaty Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Skargi i wnioski przyjmowane są także przez:

 • Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa Bezpłatna infolinia: 0 800 190 590 lub tel. 22 532 82 50 faks:22 506 50 64 e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
 • Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, Dział Skarg i Wniosków tel. 12 29 88 404, fax. 12 29 88 320 e-mail: dsiw@nfz-kraków.pl
 • Kancelarię Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków tel. 731 906 111 e-mail: kancelariaoroz@gmail.com
 • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, ul. Szlak 61, 31-153 Kraków tel. 12 422 88 54 e-mail: orzoz@moipip.org.pl
 • Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie. ul. Ujastek 7, parter, pok. 1-4 , 31-752 Kraków. Wejście do pomieszczeń Komisji z wewnętrznego dziedzińca – Klatka „A” (parter). Sekretariat Komisji przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-14:30. tel. 12 448 10 22 (sekretariat), tel. 12 448 10 21 fax. 12 448 10 01 e-mail: zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl Adres do korespondencji: Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22 31-156 Kraków.  Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie nieprawidłowości w leczeniu (czyli tzw. zdarzenia medycznego), które miało miejsce po 1 stycznia 2012 r..
 • Jeśli Pacjent doznał krzywdy lub uszczerbku na zdrowiu, może zwrócić się do sądu cywilnego. Natomiast gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek z czynem karalnym ma prawo złożyć skargę do prokuratury.

``````````````````````````````````````````````````````

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882.), osoba korzystająca ze świadczeń  zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Joanna Idzikowska- Kania 
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 

Departament do spraw Zdrowia Psychicznego
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa
tel.: 664 089 561 
e-mail: j.idzikowska@rpp.gov.pl

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

 • pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
 • wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;
 • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
 • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

 • ul. Młynarska 46
 • 01-171 Warszawa
 • Bezpłatna infolinia: 800 190 590
 • Czynna w godz. 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku
 • www.rpp.gov.pl

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Szczegółowe informacje o zasadach ochrony danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta są dostępne na tablicach informacyjnych szpitala oraz u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Patient rights and responsibilities Pobierz


ПРАВА ПАЦІЄНТА - Prawa pacjenta ulotka Pobierz

Plakat ПРАВА ПАЦІЄНТА Pobierz

Ulotka informacyjna odnośnie programu Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnoscią Pobierz

 


Poniżej formularz kontaktowy:

Tu mają Państwo możliwość przekazać swoje uwagi dotyczące pobytu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

To pole jest wymagane.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowy adres e-mail.
Nieprawidłowy numer telefonu.
To pole jest wymagane.
Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Szpital) z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31 501 Kraków. Szpital będzie przetwarzał ww. dane w celu rozpatrzenia wniesionych uwag, skarg i wniosków. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpoznania sprawy.

zadzwon do nas


 

Informacja o przeciwdziałaniu korupcyjnym

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zostały określone i wdrożone stosowne procedury antykorupcyjne, celem ograniczenia ryzyka wystąpienia zdarzeń potencjalnie korupcyjnych lub korupcyjnych. Korupcja w ochronie zdrowia to problem, nad którym nie można przejść obojętnie. Należy wspólnie poprzez współdziałanie środowiska medycznego oraz pacjentów wpłynąć na ograniczenie korupcji poprzez podnoszenie świadomości na jej temat oraz zmianę postaw wobec niej.

Szanowny Pacjencie,

nie wręczaj jakichkolwiek „dowodów wdzięczności” pracownikom służby zdrowia za udzielone przez nich świadczenia medyczne. Pamiętaj, że otrzymują oni za swoją pracę wynagrodzenie od pracodawcy, zaś każdy z nas ma prawo do dostępu do leczenia na równych i jednakowych zasadach. Bądź uczciwy wobec siebie i innych pacjentów, którzy tak samo jak Ty potrzebują opieki zdrowotnej.

Pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie nie oczekują „dowodów wdzięczności” za udzielone przez nich świadczenia medyczne i nie są uprawnieni do ich przyjmowania.

Zgłaszanie zdarzeń potencjalnie korupcyjnych lub korupcyjnych

Wszelkie zdarzenia o charakterze potencjalnie korupcyjnym lub korupcyjnym, które wystąpiły na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w związku z realizowanymi przez Szpital zadaniami statutowymi, należy niezwłocznie zgłosić do Dyrektora Szpitala, za pośrednictwem Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej.

W sytuacji, gdyby ktokolwiek z Państwa był świadkiem zdarzenia, uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu w jednej z następującym form:

 • pisemnej (na adres siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z dopiskiem Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej lub adres e-mail: antykorupcja@su.krakow.pl) lub
 • ustnej (osobiście pod adresem ul. M. Kopernika 19, I piętro, pokój nr 17e, 31-501 Kraków)

Jednocześnie informujemy, iż zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu możliwe jest również w formie anonimowej informacji na piśmie, która także podlega dokładnej analizie.

Jednakże należy mieć na uwadze ograniczenia w ramach kontaktu anonimowego, bowiem w niektórych przypadkach przedstawienie nam informacji anonimowo może utrudniać Szpitalowi podjęcie działań. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przedstawiony stan faktyczny nie jest wystarczający do podjęcia interwencji, a nie mamy możliwości skontaktowania się z osobą anonimowo informującą (np. informacja została przekazana listownie bez wskazania nadawcy lub bez ujawniania tożsamości). W tego rodzaju sytuacjach przekazanie informacji anonimowo może uniemożliwiać bądź powodować znaczne wydłużenie czasu koniecznego do pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Zatem w zgłoszeniu zdarzenia potencjalnie korupcyjnego lub korupcyjnego rekomenduje się, w miarę możliwości podanie informacji, które stanowiłyby odpowiedź na następujące pytania: kto? komu? co? gdzie? kiedy? w jaki sposób? dlaczego/w jakim celu? jakimi środkami/czym?

Dopuszczalne formy podziękowań składanych Pracownikom Szpitala

Akceptowalną przez Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie formą podziękowań składanych Pracownikom Szpitala, w sytuacji chęci okazania przez pacjenta lub jego rodziny wyrazów uznania i wdzięczności, są jedynie pisemne podziękowania (list referencyjny) przedłożony, po zakończeniu leczenia (wypisie ze Szpitala), na ręce Pracownika, za pośrednictwem Jego bezpośredniego przełożonego i/lub Dyrektora Szpitala.

Słowa podziękowania mogą podlegać udostępnieniu na stronie internetowej Szpitala w zakładce: „O nas/Podziękowania od pacjentów”, jak i na tablicach informacyjnych poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala.

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.