Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (poniżej do pobrania). Zbiór praw pacjenta jest umieszczony także w ogólnodostępnym i widocznym miejscu, np. na tablicy informacyjnej w poszczególnych Oddziałach Klinicznych oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych.


SKARGI I WNIOSKI

1. Szpital Uniwersytecki w Krakowie przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

2. O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

3. Przedmiotem skargi może być w szczególności:

a) naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw;
b) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Szpitala.

4. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z efektywniejszym wykonywaniem zadań.

5. Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę/wniosek telefonicznie, listownie, osobiście bądź drogą mailową.

6. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji – brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

7. Pacjent wnosząc skargę pisemną winien dołączyć wszelką dostępną mu dokumentację medyczną związaną ze sprawą.

8. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie dostępny jest poniżej.


Skargi i wnioski przyjmowane są przez:

Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta
Joannę Borgieł-Wojciechowską
ul. Kopernika 36
tel. 12 424 71 99
fax: 12 424 71 68
prawapacjenta@su.krakow.pl

Pacjenci mogą też osobiście spotykać  się do Pełnomocnikiem: od poniedziałku do czwartku, w godz. od  9 do 14 bądź po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się - w innym terminie.

 • Dział Skarg i Wniosków przy Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ (ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, tel. 12 29 88 303).
 • Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa tel. 800 392 976 – infolinia; 22 572 60 42 - infolinia; infolinia@nfz.gov.pl kolejki@nfz.gov.pl).
 • Rzecznika Praw Pacjenta (Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; Infolinia Rzecznika: 800- 190- 590, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl).
 • Rzecznika Praw Obywatelskich - Pełnomocnikowi ds. Ochrony Praw Pacjentów i Osób Niepełnosprawnych (00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77, tel. centrala: 022 551 77 00; 800 676 676; biurorzecznika@brpo.gov.pl,).
 • Pacjent może zwrócić się do: Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa zarówno przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych (Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ul. Krupnicza 11 a, 31-123 Kraków, tel. 12 619 17 17; Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, ul. Szlak 61, 31-153 Kraków, tel. 12 422 88 54).
 • Komisji przy Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych; 31-752 Kraków; ul. Ujastek 1 ( budynek „S”) pok. 1-6 , tel. 12 448 10 22 (sekretariat), 12 448 10 21, 
  e-mail: zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl
  Adres do korespondencji: ul. Basztowa 22; 31-156 Kraków
 • Jeśli ubezpieczony doznał krzywdy lub uszczerbku na zdrowiu, może zwrócić się do sądu cywilnego (przeciwko zakładowi opieki zdrowotnej). Natomiast gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek z czynem karalnym ma prawo złożyć skargę do prokuratury.

Telefoniczna Informacja Pacjenta - 800 190 590


 

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Małgorzata Kozieł

przyjmuje w piątki w godz. 8.15 – 16.15

w Budynku Głownym O/K Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

ul. Kopernika 21a, II pietro pokój 209,

w godzinach 12.00 – 15.00 dyżur na Oddziałach

tel. 664 089 561

e-mail: m.koziel@rpp.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882.), osoba korzystająca ze świadczeń  zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

 • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu
  i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
 • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Bezpłatna infolinia:  800 190 590

Czynna w godz. 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku

www.rpp.gov.pl

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Szczegółowe informacje o zasadach ochrony danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta są dostępne na tablicach informacyjnych szpitala oraz u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 • Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [pdf, 630 KB] Pobierz
 • Prawa i Obowiązki Pacjenta SU [pdf, 440 KB] Pobierz
 • Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie [pdf, 210 KB] Pobierz
 • Patient rights and responsibilities (extract from the Organisational Regulations of the Independent Public Complex of Health Care Facilities at the University Hospital in Kraków) [pdf, 230 KB] Pobierz

Poniżej formularz kontaktowy:

Tu mają Państwo możliwość przekazać swoje uwagi dotyczące pobytu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Szpital) z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31 501 Kraków. Szpital będzie przetwarzał ww. dane w celu rozpatrzenia wniesionych uwag, skarg i wniosków. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpoznania sprawy.

DECODECODECO

 


DECO