Zapytania ofertowe

Strefa kontrahenta

Kraków, 13.12.2019

Zapytanie ofertowe


Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia usługi reklamy billboardowej polegającej na wydruku projektu, naklejeniu (w tym montaż i demontaż) oraz ekspozycji 15 billboardów na terenie miasta Krakowa wraz z opłaceniem miejsca reklamowego w ramach promocji zatrudnienia pielęgniarek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu może się ubiegać Wykonawca, który wykazał, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia
3) dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
5) nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym

       I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa reklamy billboardowej polegającej na wydruku projektu, naklejeniu (w tym montaż i demontaż) oraz ekspozycji 15 billboardów na terenie miasta Kraków w pobliżu krakowskich szpitali wraz z opłaceniem miejsca reklamowego.

Szczegóły zamówienia:

 1. Termin kampanii promującej rekrutację na stanowiska pielęgniarskie w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie: styczeń-luty 2020 r. W tym okresie Wykonawca oferuje ekspozycję 15 billboardów (przez okres 2 miesięcy).
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni
 3. Ekspozycja będzie przeprowadzona na 15 nośnikach typu billboard zlokalizowanych w Krakowie, w pobliżu krakowskich szpitali
 4. Nośniki powinny być usytuowane przy krakowskich szpitalach, w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Wymagana jest bardzo dobra widoczność zarówno dla pieszych, jak i osób poruszających się środkami transportu. Poniżej wymienione są lokalizacje szpitali:
  1. Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, ul. Trynitarska 11 31-061 Kraków
  2. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków
  3. NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego, ul. Siemiradzkiego 1 31-137 Kraków
  4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25 30-053 Kraków
  5. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 31-202 Kraków
  6. Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego, ul. Babińskiego 29 30-393 Kraków
  7. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4 31-121 Kraków
  8. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1 31-826 Kraków
  9. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków
  10. Szpital św. Rafała w Krakowie, ul. Bochenka 12 30 -69 Kraków
  11. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36 31-501 Kraków
  12. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265 30-663 Kraków
  13. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2 31-503 Kraków
 5. Zamawiający dopuszcza wyłącznie nośniki wielkości 12 m2 (5,04 x 2,38 m) lub większe.
 6. Wszelkie materiały wykorzystane w realizacji kampanii billboardowej muszą być odporne na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych oraz muszą zapewniać właściwą ekspozycję reklam.
 7. Wykonawca wyklei wszystkie billboardy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
 8. Wykonawca jest zobowiązany do:
  1. udostępnienia własnej lub dokonania zakupu powierzchni reklamowych dla potrzeb realizacji kampanii promującej rekrutację pielęgniarek w Szpitalu Uniwersyteckim, we wskazanym terminie;
  2. druku materiału promocyjnego, a następnie jego terminowego wyklejenia i eksponowania na wymienionych nośnikach we wskazanym terminie;
  3. zapewnienia trwałości montażu tj. utrzymania powierzchni reklamowej i plakatów w należytym stanie technicznym w okresie ekspozycji. W okresie trwania ekspozycji
  4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia stałych, bieżących kontroli jakości plakatów. Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia wszelkich usterek powstałych na etapie montażu lub ekspozycji w terminie 24 godzin od daty powzięcia wiadomości o usterce;
  5. sporządzenia dla Zamawiającego raportu z realizacji kampanii promocyjnej zawierającego dokumentację zdjęciową.
 9. Zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag na temat jakości ekspozycji. Uwagi wnoszone będą w formie pisemnej (dopuszcza się korespondencję w formie elektronicznej) z określeniem rodzaju zauważonych wad. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad w terminie nie późniejszym niż 72 godzin od zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
 10. Wykonawca po zakończeniu prac przekaże Zamawiającemu CD z nagraną publikacją w formacie PDF oraz zdjęcia wykorzystane w publikacji w formacie umożliwiającym późniejsze wykorzystanie w druku.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tuż przed realizacją zamówienia wizualizacji projektu.

  II. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena 100%

Przez kryterium cena rozumie się cenę brutto, tj. cenę netto wraz z podatkiem VAT.

 

 • TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1 );
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
 3. Oferta musi być czytelna;
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do godziny 14:00 dnia 17.12.2019 r. w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: komunikacja@su.krakow.pl
 5. Zamawiający odrzuci ofertę:
  1) złożoną po terminie;
  2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
  3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
  4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie II.

KONTAKT

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Diaków oraz Anna Motyka.

Tel. 424 74 34

Mail. adiakow@su.krakow.pl lub anmotyka@su.krakow.pl

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
  1) nie zostanie złożona żadna oferta;
  2) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.

W załączniku:
Zapytanie_ofertowe.pdf Pobierz
Zał. 1 – formularz ofertowy -  zał.1_formularz_ofertowy.docx Pobierz
Zał. 2 – projekt nadruku -  Zał.2-billboard-w-podgladowa.pdf Pobierz

 

W związku z licznymi zapytaniami oferentów oświadczamy, że istnieje możliwość rozpoczecia kampani od 1.01.2020 r. 


 SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania związanego z realizacją usługi reklamy citylight polegającej na wydruku projektu, naklejeniu (w tym montaż i demontaż) oraz ekspozycji 32 citylightów na terenie miasta Krakowa wraz z opłaceniem miejsca reklamowego w ramach promocji zatrudnienia pielęgniarek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: Business Consulting Sp. z o.o. 

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do współpracy przy kolejnych projektach.

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.