Zapytania ofertowe

Strefa kontrahenta

Kraków, 25.02.2020 r.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na publikacji artykułu sponsorowanego w mediach specjalistycznych.

Zapytanie jest realizowane w ramach Projektu POWR.05.01.00-00-0025/18 pn.: „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.”, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

NIP: 675-119-94-42

Wymogi stawiane Oferentom – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Publikacja artykułu sponsorowanego w prasie specjalistycznej dedykowanej dla lekarzy medycyny – lekarzy POZ oraz innych specjalizacji, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia
 • Publikacja na terenie Polski, z obowiązkowym uwzględnieniem województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
 • Tekst oraz materiały graficzne dostarcza Szpital Uniwersytecki
 • Publikacja kolorowa
 • Uwzględnienie logotypów unijnych i projektu „Kordian”
 • Powierzchnia tekstu: 3 strony a3 - tekst zawiera ok. 20 tys. znaków ze spacjami oraz ok. 5-6 obrazków
 • Jedna publikacja w prasie drukowanej
 • Publikacja w serwisie internetowym przez minimum 14 dni (dopuszczalna większa liczba dni w cenie)
 • Serwis internetowy powinien mieć minimum ponad 650 tys. odsłon miesięcznie w trzecim kwartale 2020 r.
 • W cenie wysyłka newslettera z zapowiedzią artykułu
 • Harmonogram publikacji zostanie ustalony z Zamawiającym
 • Wydruk artykułu do grudnia 2021 r.

Forma płatności: faktura przelewowa.

Termin lub okres wykonania zamówienia:

Wykonawca opublikuje artykuł sponsorowany do 01.12.2021 r.   

CPV:  79970000-4

Wymagania formalne w stosunku do Wykonawców:

 1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Podstawę zapłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura VAT/rachunek wystawiony przez Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne będzie w drodze przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 10% brutto łącznej wartości zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Sposób oceny ofert:

Ocena zgłoszonych ofert dokonywana jest w oparciu o nadesłane formularze ofertowe na podstawie następujących kryteriów: C + O + K = 100 pkt = 100 %

 1. Cena – 60 pkt (C)

Ad. 1. W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 60 pkt. Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:

         najniższa oferowana cena (brutto)
C = -----------------------------------------------  x 60 pkt
        cena ocenianej oferty (brutto)

 1. Kryterium liczby odsłon miesięcznie (O):

Ad. 2. W kryterium odsłon - serwis internetowy powinien mieć ponad 650 tys. odsłon miesięcznie w trzecim kwartale 2020 r.  –  maksymalnie 30 pkt.

Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:

            liczba odsłon ocenianej oferty
O = -----------------------------------------------  x 30 pkt
              Najwyższa liczba odsłon

Oferta z mniejszą liczbą odsłon niż 650 tys. będzie podlegać odrzuceniu. 

 1. Spełnienie klauzuli społecznej – 10 pkt (K)

Ad. 3. W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:

Spełnienie i dostarczenie klauzuli społecznej – 10 pkt

Brak spełnienia klauzuli społecznej lub niedostarczenie formularza – 0 pkt

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zapytaniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert przekraczających zaplanowany budżet projektowy. Zamawiający dysponuje następującym budżetem: 25 695 zł brutto.

Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w wersji elektronicznej w terminie do dnia 09.03.2021 r. do końca dnia na adres e-mail: komunikacja@su.krakow.pl

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścimy na stronie internetowej www.su.krakow.pl w zakładce zapytania ofertowe.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z poniższymi upoważnionymi osobami:

Maria Włodkowska, Anna Motyka – tel. 12 424 74 34, anmotyka@su.krakow.pl; komunikacja@su.krakow.pl.

Warunki odrzucenia i unieważnienia postępowania:

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, w przypadkach wymienionych w niniejszym zapytaniu, w szczególności:

 1. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
 2. Oferta, mimo uzupełnienia braków, nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu.
 3. Jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną.

Zamawiający na podstawie art. 703 § 1 Kodeksu cywilnego zastrzega, że zapytanie ofertowe (przetarg) może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zapytanie ofertowe art. medyczny KORDIAN Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia art. medyczny KORDIAN Pobierz

Wzór umowy art. medyczny KORDIAN Pobierz

Formularz ofertowy art. medyczny KORDIAN Pobierz

Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych art. medyczny KORDIAN Pobierz


 Kraków, 12.03.2021 r.

Uczestnicy postępowania

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania związanego z realizacją zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na publikacji artykułu sponsorowanego w mediach specjalistycznych w ramach Projektu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę:  Bonnier Business (Polska) sp. z o.o..

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do współpracy przy kolejnych projektach.

 

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.