Zapytania ofertowe

Strefa kontrahenta

Kraków, 29.01.2021 r.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na wykonaniu i dostarczeniu materiałów edukacyjno-informacyjnych w postaci ulotek, plakatów i wlepek.

Zapytanie jest realizowane w ramach Projektu POWR.05.01.00-00-0025/18 pn.: „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.”, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowiem ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

NIP: 675-119-94-42

Wymogi stawiane Oferentom – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonanie ulotek promocyjnych:
 • 4000 sztuk
 • Projekt graficzny gotowy do wydruku dostarcza Szpital Uniwersytecki
 • Format DL składany na 3 (A4 - 3 x DL)
 • Nadruk dwustronny 4/4, full kolor
 • Papier – Kreda mat o gramaturze 170 g
 • Złożenie ulotek w cenie zamówienia
 • Dostarczenie materiałów w cenie zamówienia
 1. Wykonanie plakatów:
 • 1500 sztuk
 • Format a3
 • Kreda mat 170 g
 • Druk jednostronny, full kolor
 • Brak lakierowania
 • Projekt graficzny gotowy do wydruku dostarcza Szpital Uniwersytecki
 1. Wykonanie wlepek:
 • Projekt graficzny gotowy do wydruku dostarcza Szpital Uniwersytecki
 • 300 sztuk
 • Format: 15 cm x 5 cm
 • Folia samoprzylepna, biała, matowa
 • Full kolor
 • Wycinane po obrysie – nieregularny kształt, wycinanie po ciemnej linii na projekcie
 • Naklejki powinny być nacięte od tyłu tak by łatwo się odklejały
 • Naklejki powinny zostać wycięte co do sztuki do formatu końcowego – każda sztuka osobno, a nie na wspólnej planszy

Termin lub okres wykonania zamówienia:

Wykonawca dostarczy materiały do siedziby zamawiającego najpóźniej do dnia 19.03.2021 r.

CPV: 22140000-3

Wymagania formalne w stosunku do Wykonawców:

 1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Podstawę zapłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura VAT/rachunek wystawiony przez Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne będzie w drodze przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 10% brutto łącznej wartości zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Sposób oceny ofert:

Ocena zgłoszonych ofert dokonywana jest w oparciu o nadesłane formularze ofertowe na podstawie kryterium cena – 100% wagi.

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w wersji elektronicznej w terminie do  09.02.2021 r.  do końca dnia na adres e-mail: komunikacja@su.krakow.pl

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścimy na stronie internetowej www.su.krakow.pl w zakładce zapytania ofertowe.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z poniższymi upoważnionymi osobami:

Maria Włodkowska, Anna Motyka – tel. 12 424 74 34, anmotyka@su.krakow.pl; komunikacja@su.krakow.pl.

Warunki odrzucenia i unieważnienia postępowania:

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, w przypadkach wymienionych w niniejszym zapytaniu, w szczególności:

 1. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
 2. Oferta, mimo uzupełnienia braków, nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu.
 3. Jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną.

Zamawiający na podstawie art. 703 § 1 Kodeksu cywilnego zastrzega, że zapytanie ofertowe (przetarg) może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zapytanie ofertowe plakaty, ulotki, wlepki - Kordian 2021 Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia - plakaty, ulotki wlepki Kordian 2021 Pobierz

Formularz ofertowy - plakaty, ulotki, wlepki Kordian 2021 Pobierz

Wzór umowy- Kordian 2021 Pobierz

Ulotka dl KORDIAN 2021 Pobierz

Plakat a3 small Kordian 2021 Pobierz

Wlepka projekt Kordian 2021 Pobierz


 Kraków, 16.02.2021 r.

Uczestnicy postępowania

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania związanego z realizacją zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na wykonaniu i dostarczeniu materiałów edukacyjno-informacyjnych w postaci ulotek, plakatów i wlepek w ramach Projektu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę:  ONStudio Sp. z o.o.

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do współpracy przy kolejnych projektach.

 

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.