Zapytania ofertowe

Strefa kontrahenta

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach umowy zawartej z wybranym Oferentem obejmować będzie diagnostykę i leczenie niepłodności małżeńskiej w szczególności:

 1. współtworzenie oraz prowadzenie Poradni Medycyny Rozrodu
 2. opiekę nad pacjentami Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii oraz Poradni Endokrynologii Ginekologicznej i Niepłodności (dalej: Poradnia),
 3. leczenia Pacjentów,
 4. wykonywanie badań diagnostycznych,
 5. wykonywanie zabiegów operacyjnych.

Świadczenia wykonywane będą zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ustalanym przez Kierownika Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii, w wymiarze 8 godzin tygodniowo (tj. ok. 32 godziny miesięcznie).

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę cywilnoprawną (kontrakt) z Oferentem wykonującym działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej:

 1. posiadającym tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w zakresie ginekologii
  i położnictwa,
 2. posiadającym doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności.

Prawidłowym sposobem udokumentowania doświadczenia w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o jego posiadaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższego oświadczenia poprzez wezwanie Oferenta do przedłożenia w określonym terminie, stosownego oświadczenia, potwierdzonego przez Ordynatora/Kierownika Oddziału, w którym realizowane były przedmiotowe świadczenia lub pracodawcę/podmiot zatrudniający, u którego realizowane były świadczenia.

Okres obowiązywania umowy:

1.02.2021 – 31.01.2022

Dane kontaktowe:

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówienia (warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń) oraz  innymi materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Dziale Personalnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170 (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, tel.  12 424-70-24.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Ofertę należy sporządzić starannie, ze szczególną dbałością o jej kompletność. Powinna ona zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. oświadczenie potwierdzające wymagane doświadczenie Oferenta
  5. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzające, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  6. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  7. informacja o: nazwisku rodowym Oferenta oraz o imionach Rodziców Oferenta.
 3. Zaparafowany wzór umowy                                                                                                                         

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (możliwość potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Oferenta).

W przypadku gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, może on zostać wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Za dotrzymanie terminu uznaje się złożenie uzupełnienia w Kancelarii Szpitala w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją „Postępowanie o zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej w Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 14:00.

Kryteria oceny ofert:

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka brutto za godzinę wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem postępowania.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy.

Zapytanie ofertowe niepłodność Pobierz

Wzór umowy niepłodność na 2021 Pobierz

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.