Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Diagnostyka, leczenie i przeciwdziałanie niepłodności

Przejdź do menu 3 poziomu

Projekt  dotyczący diagnostyki, leczenia i przeciwdziałania niepłodności

Szpital Uniwersytecki w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:

• na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego,

• na rzecz osób dorosłych, dedykowanych układu kostno-stawowo-mięśniowego,

• w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:

• na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego,

• na rzecz osób dorosłych, dedykowanych układu kostno-stawowo-mięśniowego,

• w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci

otrzymał dofinasowanie dla projekt pn.: „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń w obszarze diagnostyki, leczenia i przeciwdziałania niepłodności w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie”.

Projekt realizowany do 31 lipca 2018 r.

I. Cele ogólne (główne):

a) wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia w celu obniżenia wysokiego odsetka par w Polsce, które zmagają się z długotrwałym problemem niepłodności;

b) podniesienie jakości, dostępności, a także skuteczności świadczeń medycznych w zakresie ochrony zdrowia prokreacyjnego, w tym diagnostyki, leczenia i przeciwdziałania niepłodności, a także w zakresie opieki na kobietami w ciąży i noworodkami, na terenie województwa małopolskiego.

II. Cele bezpośrednie:

a) świadczenie wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia i przeciwdziałania niepłodności, charakteryzujących się wysoką jakością i dostępnością;

b) świadczenie wysokospecjalistycznych i kompleksowych usług medycznych w zakresie ochrony zdrowia prokreacyjnego – od zapobiegania, rozpoznawania i leczenia zachowawczego oraz zabiegowego zaburzeń z zakresu płodności, poprzez właściwą opiekę nad ciążą wraz z doprowadzeniem jej do bezpiecznego rozwiązania, aż po opiekę nad noworodkiem;

c) właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej Szpitala oraz wzrost komfortu jej pracy;

d) poprawa komfortu i bezpieczeństwa pacjentek Kliniki Ginekologii w SU w Krakowie (w tym przede wszystkim pacjentek hospitalizowanych na oddziałach objętych wsparciem);

e) wzrost prestiżu marki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w kontekście opieki nad ciężarnymi, przyjmowania porodu, opieki nad noworodkiem oraz leczenia skierowanego do par borykających się z problemem niepłodności.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 895 504,97 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 788 054,82 PLN

Dofinansowanie ze środków UE – 2 369 846,72 zł

Dofinansowanie wkładu własnego ze środków MZ – 418 208,10 zł

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 17 Umowy o dofinansowanie projektu pn.: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń w obszarze diagnostyki, leczenia i przeciwdziałania niepłodności w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, realizowanego w ramach Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą być zgłaszane za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.”

 


 

Projekt  "Doposażenie jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności."

w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Projekt dotyczy wsparcia istniejącego oddziału klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w obszarze świadczeń medycznych w zakresie ginekologii endokrynologicznej i ginekologii. Obejmuje zakup niezbędnej do utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności aparatury medycznej, która stanowić będzie doposażenie sali operacyjnej, pracowni USG i pracowni histeroskopii, funkcjonujących w strukturach Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii. W projekcie zrealizowano już zadanie związane z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby laboratorium andrologicznego, działającego również przy Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii. Zadanie to zostało zrealizowane w IV kwartale 2016 roku i stanowi komplementarny pakiet wyposażenia medycznego w całości zakresu rzeczowego projektu, jako element niezbędny do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. utworzenia w strukturach SU w Krakowie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności.

Celem projektu jest podniesienie do poziomu ośrodka referencyjnego wysokospecjalistycznych i kompleksowych usług medycznych w zakresie ochrony zdrowia prokreacyjnego – od zapobiegania, rozpoznawania i leczenia zachowawczego oraz zabiegowego zaburzeń z zakresu płodności, poprzez właściwą opiekę nad ciążą wraz z doprowadzeniem jej do bezpiecznego rozwiązania, aż po opiekę nad noworodkiem. ważnym elementem jest również poprawa komfortu pobytu, diagnostyki i leczenia pacjentów.

Koszt wszystkich etapów tego projektu wynosi 1 816 801,37 PLN w tym  kwota wydatków kwalifikowalnych -  1 150 000,00 PLN

Projekt aplikował o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie położnictwa i  ginekologii (roboty budowlane, doposażenie) oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie)

Projekt realizowany będzie w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0126/17-00/45/2018/154 w okresie lipiec - grudzień 2018 roku. 
Dofinansowanie ze środków UE – 977 500,00 PLN zł  
Wkład własny współfinansowany ze środków MZ – 172 500,00 PLN

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 17 Umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności”realizowanego w ramach Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą być zgłaszane za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju www.pois.gov.pl/strony/zgłaszanie-nieprawidłowości.”