Konkursy

Strefa kontrahenta

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursów ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nadzoru i opieki nad pacjentami po napromienianiu hospitalizowanymi w OK Angiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

  1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Personalnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, pok.206 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-74-02.
  3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 28 listopada 2023 r. do godz. 13:30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
  4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
  5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie wcześniej niż w dniu 28 listopada 2023 r.
  7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
  9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
  10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

SWKO leczenie po napromienianiu OK Angiologii 2023 Pobierz

Wzór umowy leczenie po napromienianiu OK Angiologii 2023 Pobierz

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.