Zapytania ofertowe

Strefa kontrahenta

Kraków, 16.01.2019 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SALI I USŁUGE CATERINGOWĄ w Kielcach

Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej oraz oferty na usługę cateringową podczas trwania szkolenia w terminie: 19.02.2020 r. Szkolenia będzie realizowane w godzinach: 8:00-16:00 w Kielcach.

Zapytanie jest realizowane w ramach Projektu POWR.05.01.00-00-0025/18 pn.: „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.”, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
NIP:675-11-99-442

Sala powinna spełniać warunki:

- przeznaczona dla 30 osób z dostępem do stolika ( ustawienie „w podkowę”, „szkolne” lub „warsztatowe”( przy wspólnym stole)),

- wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia w oparciu o prezentację multimedialną,

- łatwy dostęp do źródła prądu – przedłużaczy oraz gniazdek,

- oświetlenie zapewniające swobodne czytanie oraz przyciemnienie pozwalające na wyświetlenie prezentacji,

- sala zamykana na czas szkolenia – niedostępna dla osób postronnych,

- sala klimatyzowana,

- przystosowana do osób niepełnosprawnych

Kod CPV: 55100000-1 Usługi hotelarskie (wynajem sali szkoleniowej)

Usługa cateringowa obejmuje:

- przygotowanie , dostarczenie oraz serwowanie posiłków (dwie przerwy kawowe oraz lunch),

- 2 przerwy kawowe (obejmujące kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce),

- dwudaniowy lunch (jeden rodzaj zupy typu krem, Drugie danie składające się z mięsa wraz z surówką oraz ryżem lub ziemniakami oraz do wyboru danie bezmięsne),

- przerwa kawowa na początku szkolenia, raz uzupełniana na czas trwania przerwy,

- posiłki przygotowane ze świeżych produktów,

- posiłki podane w porcjach na osobę - serwowane lub w formie bufetu,

- utrzymanie czystości na stole bufetowym oraz posprzątanie po posiłkach,

Kod CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące serwowania posiłków (przerwa kawowa, lunch)

Liczba osób biorąca udział w szkoleniu to max. 30 os. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podania ostatecznej liczby osób dwa dni przed szkoleniem.

Cena za wynajem sali powinna być przedstawiona jedną kwotą, uwzględniającą stawkę za 1 godzinę zegarową.

Cena usługi cateringowej powinna przedstawiać kwotę za osobę, w podziale na kwotę za przerwy kawowe oraz kwotę lunchu osobno.

Oferent zobowiązuje się do podtrzymania oferty przez 30 dni od daty jej złożenia.

Zamawiający dopuszcza sytuację, w której wykonawca powierzy realizacje zadania podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania działania podwykonawców.

Podstawę zapłaty wynagrodzenia będą stanowiły faktury VAT/rachunek wystawiony przez Wykonawcę za „ Wynajem Sali szkoleniowej”, „ Przerwę kawową dla uczestników szkolenia” oraz „lunch”. Wynagrodzenie płatne będzie w drodze przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Wynajmującego, w terminie 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunku.

Kryteria wyboru oferty:

- Ocena zgłoszonych ofert dokonywana jest w oparciu o nadesłane formularze ofertowe na podstawie kryterium ceny łącznej – 100%, przy założeniu że poszczególne ceny za usługi nie przekroczą założonego budżetu projektowego,

- złożenie ofert na obie części zapytania ofertowego (wynajem sali oraz usługa cateringowa realizowana przez jedną firmę),

- lokalizacja sali szkoleniowej do 1.5 km od Dworca Głównego w Kielcach.

- jeden oferent może złożyć tylko jedna ofertę dotyczącą realizacji zamówienia.

Wymagania formalne w stosunku do Wykonawców:

  1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Zamawiający zastrzega, że oferty, których kwota przekracza zaplanowany budżet dla poszczególnych usług zawartych w projekcie zostaną odrzucone.

Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert. Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w wersji elektronicznej w terminie do 24.01.2020 r. do godz. 13:00,  na adres e-mail: kordian@su.krakow.pl

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę i przeprowadzi kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy  w sytuacji  zaprzestania realizacji  Projektu, a co za tym idzie rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścimy na stronie internetowej www.su.krakow.pl  w zakładce Strefa kontrahenta/zapytania ofertowe.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z poniższymi upoważnionymi osobami:

Ewa Bątorek, tel. 12 424 74 79, e-mail: ebatorek@su.krakow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE Pobierz

Zał 1 do zapytania - Formularz oferty Pobierz

Szczegółowy Opis Zamówienia Pobierz

Wzór umowy Pobierz


 KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Kraków, 28 stycznia 2020 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na usłudze wynajmu sali szkoleniowej i obsłudze cateringowej podczas trwania szkolenia w terminie 19.02.2020 w Kielcach ramach realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0025/18 p.n.: „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” nr POWR.05.01.00-00-0025/18, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: 

Qubus Hotel Kielce, ul. Składowa 2, 25-505 Kielce

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.