Zapytania ofertowe

Strefa kontrahenta

Kraków, dnia 03 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE o otwartym naborze na wykonawcę transportu krwi i preparatów krwiopochodnych w ramach projektu pn. „Profilaktyka nowotworów wątroby – Pomyśl o wątrobie nim ona przypomni o sobie” 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłasza otwarty nabór na wykonawcę transportu krwi i preparatów krwiopochodnych w ramach projektu pn. „Profilaktyka nowotworów wątroby – Pomyśl o wątrobie nim ona przypomni o sobie”.

Projekt zakłada wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy osób aktywnych zawodowo pn. „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski”. Nabór jest realizowany w odpowiedzi na konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-012/1 ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla realizatorów Modułu Regionalnego.

1. Dane Zamawiającego

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

NIP: 675-11-99-442

2. Cel naboru
Wykonywanie transportu krwi i preparatów krwiopochodnych dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z terenu 3 województw (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), z poniższych miejscowości:

1.Lubaczów (podkarpackie)

2.Miejsce Piastowe (podkarpackie)

3.Muszyna (małopolskie)

4.Tarnów (małopolskie)

5. Iwanowice (małopolskie)

6. Siedlce (małopolskie)

7. Borzęcin (małopolskie)

8. Busko Zdrój (świętokrzyskie)

9. Miedziana Góra (świętokrzyskie)

10. Nisko (podkarpackie)

11.Krasne (podkarpackie)

12.Kraków (małopolskie)

13.Poronin (małopolskie)

14.Laskowa (małopolskie)

15. Lipnica Wielka (małopolskie) 

Ww. miejscowości mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, jednak żadna miejscowość nie przekroczy oddalenia od Krakowa 260 km w 1 stronę. Szpital będzie informował o ewentualnych zaistniałych zmianach Wykonawcę z 1 miesiącem wyprzedzenia.

Szacunkowa ilość przewozów przez cały okres realizacji umowy: 27.

Beneficjent przewiduje, że w całym okresie realizacji umowy Wykonawca pokona maksymalnie 3 283 km.

Ilość km może ulec zmniejszeniu w zależności od zmiany miejscowości odbioru probówek w trakcie trwania umowy.  Wykonawca nie może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Transporty rozliczane będą przez Zamawiającego zgodnie z zawartą umową wg faktycznie zleconych przejazdów oraz pokonanych km.

Zamawiający liczy kilometr od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków.

Za 1 zlecenie uznawane będą wszystkie przejazdy Wykonawcy od chwili wyruszenia z Siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego w celu zabrania materiałów do badania do chwili przewiezienia  materiałów  do Laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków. 

3. Opis przedmiotu naboru

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1.

Przedmiotem naboru jest wyłonienie wykonawcy transportu  krwi i preparatów krwiopochodnych dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który w okresie trwania projektu tj. do 30.06.2023 r. dostarczy maksymalnie 27 materiałów pobranych w placówce POZ współpracującej przy realizacji projektu.

Transportu próbek krwi uwzględnia poniższe założenia:

-materiał pobierany w kierunku badania HBV, HCV;

-materiał odbierany od placówek POZ w 3 województwach (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, maksymalnie oddalona trasa od Krakowa do POZ- 260 km) i przekazywany do laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków;

-realizacja zamówienia w okresie od podpisania umowy do 06.2023;

-zapotrzebowanie – planowana ilość zgłoszeń w całym okresie realizacji projektu: 27;

Specyfikacja transportu probówek

Czas transportu - sposób zabezpieczenia / temperatura transportu

Do 5 godz. - Krew pełna z EDTA / 20 st.C do 25 st.C

Do 72 godz. - Osocze / 2 st.C do 8 st.C z wkładem chłodzącym

4. Rozliczanie Wykonawcy

Podstawę zapłaty wynagrodzenia będą stanowiły faktury VAT/rachunek wystawiony przez Wykonawcę oraz protokół wykonania zlecenia wraz z wypełnioną kartą czasu pracy uwzględniająca faktyczną liczbę km. Wynagrodzenie płatne będzie w drodze przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Wykonującego, w terminie 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunku.

5. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający  wymaga  realizacji  zamówienia  w  okresie: od dnia zawarcia umowy  do  30.06.2023 r.

W  przypadku  przedłużenia  trwania  Projektu  Umowa  z  Wykonawcą   obowiązuje   do  dnia  zakończenia Projektu zgodnie z umową z Ministerstwem Zdrowia.

6. Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty spełniające wymagania:
  1. Transport krwi i jej składników musi odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r.(Dz.U.13.5 z 04.01.2013r) w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.
  2. Realizacja usługi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, przy użyciu w pełni sprawnych środków transportu dostosowanych do przewozu krwi i preparatów krwiopochodnych.
  3. Realizacja usługi powinna się odbywać przy pomocy środków transportu w pojemnikach do transportu krwi i jej składników znajdujących się na wyposażeniu Wykonawcy z udokumentowaną w postaci protokołów ich walidacją dopuszczenia do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełniających warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.U.13.5 z 04.01.2013r).
7.  Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Oferta musi zawierać:

Wypełniony i podpisany Formularz  Ofertowy zawierający Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału - wg Załącznika nr 2.

Składana oferta wymaga podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy składającej ofertę zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest załączyć do oferty dokumenty z których będzie wynikało prawo do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba, niż wynika  to  z  prawa  do  reprezentacji, wraz  z Ofertą zobowiązana jest ona złożyć stosowne Pełnomocnictwo. 

Ofertę  należy złożyć elektronicznie: w tytule  e -maila należy podać: „Oferta – Transport krwi  „Profilaktyka nowotworów wątroby – Pomyśl o wątrobie nim ona przypomni o sobie” 

Oferta musi być przesłana do Zamawiającego w formie załącznika zawierającego skan (format pliku PDF) zgodnie ze wzorem załącznika nr 2. 

Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w naborze będą odrzucone.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

W trakcie oceny oferty Zamawiający może zażądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożone oferty.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie organizacji Konkursu jest pracownik Sekcji ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów: mgr Karolina Kosibowicz-Adamczuk, tel. 12-424-72-97, e-mail: kkosibowicz@su.krakow.pl

8.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do 12.03.2021 r.  do godziny 12:00 w formie elektronicznej  na  adres: nowe.projekty@su.krakow.pl w tytule  e -maila należy podać: „Oferta – Transport krwi  „Profilaktyka nowotworów wątroby – Pomyśl o wątrobie nim ona przypomni o sobie” w formie załącznika zawierającego skan (format pliku PDF) zał. nr.2

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę i przeprowadzi kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zamówienia.

9. Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru

Termin  związania  ofertą:  30 dni kalendarzowych od  zakończenia  terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania Ofert. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia postępowania konkursowego na każdym jego  etapie.

Ocena zgłoszonych ofert dokonywana jest w oparciu o nadesłane formularze ofertowe wraz z załącznikami na podstawie kryterium ceny łącznej, przy założeniu że poszczególne ceny za usługi nie przekroczą założonego budżetu projektowego.

Zamawiający o wynikach  postępowania powiadomi wszystkich Oferentów, którzy  złożyły   ofertę   oraz   zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego.

10.  Kryteria oceny oferty

- Ocena zgłoszonych ofert dokonywana jest w oparciu o nadesłane formularze ofertowe wraz z załącznikami.

-Złożenie ofert na obie części zapytania ofertowego (cena za 1 km oraz cena za pojemnik do transportu preparatów),

- Jeden oferent może złożyć tylko jedna ofertę dotyczącą realizacji zamówienia.

 Ocena oferty:

Kryteria oceny:

Lp. = C + K

Lp. - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - cena,

K - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium klauzuli społecznej

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena – 90 % 

*C – ilość punktów przyznana według kryterium ceny

 1Spełnienie klauzuli społecznej – 10 %

10 pkt zostanie przyznanych na podstawie załączonego do składanej oferty oświadczenia Wykonawcy
o spełnieniu klauzuli społecznej.

W przypadku nie załączenia Oświadczenia – 0 pkt.

  • Wykonawca w ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
  • Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  • Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem podatku VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi
    w terminie składania oferty przepisami.
  • Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (koszt paliwa, amortyzację, koszty osobowe).

Do Ogłoszenia dołączono:

-Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów udziału

-Opis przedmiotu zamówienia

-Wzór umowy

Zapytanie ofertowe Pobierz

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Pobierz

Zał. nr 2 Formularz oferty Pobierz

Zal nr 3 osw o spełnieniu klauzul społecznych Pobierz

Wzór karty zlecenia Pobierz

Wzór umowy Pobierz


 KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU - wybór wykonawcy transportu krwi i preparatów krwiopochodnych w ramach realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów wątroby – Pomyśl o wątrobie nim ona przypomni o sobie” nr POWR.05.01.00-00-0013/19 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działania 5.1: Programy profilaktyczne

 Kraków, 12.03.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na transporcie krwi i preparatów krwiopochodnych w ramach realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów wątroby – Pomyśl o wątrobie nim ona przypomni o sobie” nr POWR.05.01.00-00-0013/19 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę:

EBM - MED Centrum Szkoleń Specjalistycznych Edukacji i Promocji Zdrowia Mariusz Baran, ul. Mochnackiego 39/24, 30-652 Kraków

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.