Zapytania ofertowe

Strefa kontrahenta

Kraków,  31.03.2021 r.

Zapytanie ofertowe na zakup czasu antenowego w celu emisji spotu reklamowego w stacjach telewizyjnych

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na  zakupie czasu antenowego w celu emisji spotu reklamowego na terenie województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, w ramach Projektu POWR.05.01.00-00-0025/18 pn.: „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.”, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

NIP: 675-119-94-42

Wymogi stawiane Oferentom – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakup czasu antenowego w telewizji polskiej (kanały regionalne) do wskazań promocyjnych Zamawiającego przy realizacji ww. Projektu.

 • Emisja telewizyjna ma obejmować swoim zasięgiem teren województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego
 • Długość trwania spotu: 60 sekund
 • Czas trwania kampanii: od 3.05.2021 r. do 27.06.2021 r. (8 tygodni)
 • Emisja spotu min. 3 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, wymagane min. jedna emisja w weekend w ciągu całego miesiąca
 • Wymagane godziny emisji: spot rano i wieczorem – wymagana emisja w off 1 (godz. 7:00 – 15:00) oraz emisja w prime 1 (godz. 18:25-18:59)
 • Liczba emisji spotu przez okres 8 tygodni – łącznie 48 emisji, w tym 24 emisje w czasie off1 (godz. 7:00 – 15:00) i 24 emisje w czasie prime 1 (godz. 18:25-18:59)
 • Jedna emisja spotu rozumiana jako równoczesna emisja spotu na antenie trzech telewizji, dedykowanych każdemu z regionów
 • Wymagana emisja przy wiadomościach regionalnych dedykowanych dla każdego regionu – prime 1
 • Telewizja dedykowana każdemu z regionów  (małopolska, świętokrzyskie, podkarpackie), dostępna w platformy cyfrowej telewizji naziemnej, multipleksy ogólnopolskie
 • Jedna z telewizji dedykowanych województwie musi mieć zasięg techniczny co najmniej 3 mln widzów
 • Jedna z telewizji dedykowanych województwie musi mieć oglądalność w prime 1 na poziomie 70 000 AMR (Average Minute Rating, średnia oglądalność minutowa)
 • Spot emitowany tylko i wyłącznie na terenie trzech województw, które obejmuje swoimi działaniami ww. projekt
 • Emisja musi zawierać informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
 • Transmisja spotu musi zostać wykonana do 27.06.2021 r.
 • Szczegółowy harmonogram emisji zostanie ustalony z Zamawiającym.

Spot informacyjno-edukacyjny został przygotowany przez wyłonioną firmę na drodze niezależnego zapytania ofertowego. Spot w pliku o rozszerzeniu mpeg-4 będą opatrzony odpowiednim oznakowaniem realizowanego projektu, znakiem: Unia Europejska, Flaga Polski oraz Europejski Fundusz Społeczny.

Forma płatności: faktura przelewowa.

Termin lub okres wykonania zamówienia:

Wykonawca wyemituje spot do 27.06.2021 r. 

CPV: 92220000-9 (Usługi telewizyjne)

Wymagania formalne w stosunku do Wykonawców:

 1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Podstawę zapłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura VAT/rachunek wystawiony przez Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne będzie w drodze przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 10% brutto łącznej wartości zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 4. Dołączenie do oferty potwierdzenia danych dotyczących oglądalności.

Sposób oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyboru ofert:

Kryterium oceny ofert – 100 % cena         

Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w wersji elektronicznej w terminie do 12.04.2021 r. do końca dnia na adres e-mail: komunikacja@su.krakow.pl

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścimy na stronie internetowej www.su.krakow.pl w zakładce zapytania ofertowe.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z poniższymi upoważnionymi osobami:

Maria Włodkowska, Anna Motyka – tel. 12 424 74 34, anmotyka@su.krakow.pl; komunikacja@su.krakow.pl

Warunki odrzucenia i unieważnienia postępowania:

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, w przypadkach wymienionych w niniejszym zapytaniu, w szczególności:

 1. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
 2. Oferta, mimo uzupełnienia braków, nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu.
 3. Jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną.

Zamawiający na podstawie art. 703 § 1 Kodeksu cywilnego zastrzega, że zapytanie ofertowe może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zapytanie ofertowe emisja tv KORDIAN 2021 Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia emisja tv KORDIAN 2021 Pobierz

Formularz ofertowy emisja tv KORDIAN 2021 Pobierz

Wzór umowy emisja tv KORDIAN 2021 Pobierz


 Kraków, 13.04.2021 r.

Uczestnicy postępowania

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy związanych z realizacją zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na  zakupie czasu antenowego w celu emisji spotu reklamowego na terenie województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, w ramach Projektu POWR.05.01.00-00-0025/18 pn.: „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.”, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: Telewizja Polska S. A. w Warszawie, Oddział w Krakowie.

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do współpracy przy kolejnych projektach.

 

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.