Informacje praktyczne

Strefa pacjenta

1. Prawo do świadczeń

Zgodnie z Ustawą, prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych mają ubezpieczeni, czyli:

 • wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej.

Dotyczy obywateli państw z Unii Europejskiej lub państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Szwajcarii. Pobierz

2. Skierowanie

Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia szpitalnego,
 • leczenia uzdrowiskowego,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • opieki nad przewlekle chorymi.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący pacjenta. Należy pamiętać, że na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie!

Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
 • świadczenia udzielane w stanach nagłych.

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), tj.:

 • osoby chore na gruźlicę,
 • osoby zakażone wirusem HIV,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia, w zakresie leczenia uzależnień,
 • osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia - osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną, w zakresie leczenia uzależnień,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ponadto, jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje, na podstawie art. 57 ust. 1a ustawy o świadczeniach, bez skierowania.

Jeżeli natomiast stan zdrowia pacjenta wymaga kontynuacji rozpoczętego leczenia specjalistycznego, to związane z tym kolejne wizyty u lekarza specjalisty odbywają się bez ponownego skierowania, stosowanie do postanowień § 37 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Skierowanie wystawia:

 • na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie uzdrowiskowe, na rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową – lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ.
 • na badania diagnostyczne kosztochłonne (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) – lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w poradni, która zawarła umowę z Funduszem na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania (w przypadkach uzasadnionych medycznie);
 • na leczenie szpitalne – każdy lekarz. Nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego!
 • na leczenie uzdrowiskowe – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;
 • na transport sanitarny – zlecenie wystawia lekarz\felczer ubezpieczenia zdrowotnego;
 • na transport sanitarny w POZ – zlecenie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
 • na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ – zlecenie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.Świadczenia udzielone pacjentowi bez skierowania – poza wymienionymi przypadkami – nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a ich koszty mogą obciążyć pacjenta.

Lekarz POZ kierujący pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania!

3. Rejestracja

Podczas rejestracji pacjent winien pamiętać, że podstawą przyjęcia do Szpitala/Poradni w trybie planowym jest skierowanie wystawione przez lekarza. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji potwierdzające postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania; istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu. Przy przyjęciu do Szpitala/Poradni pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości. Zarejestrować można się: bezpośrednio w Poraradni/Pracowni itp. (osobiście, poprzez osobę upoważnioną), telefonicznie i poprzez maile: https://www.su.krakow.pl/rejestracje

4. Listy oczekujących

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy. Jeżeli nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ w ramach:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia szpitalnego,
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • opieki długoterminowej,
 • leczenia stomatologicznego,

ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieścić pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.

Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących.

Zgodnie z Ustawą, w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących!

Zasady dotyczące tworzenia listy oczekujących. Pobierz

5. Szczególne uprawnienia osób represjonowanych, kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

Jeśli jesteście Państwo inwalidami wojennymi, wojskowymi, kombatantami, osobami represjonowanymi macie Państwo prawo  do świadczeń poza kolejnością, a także prawo do korzystania  z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu - bez skierowania.

Opracowano na podstawie Vademecum 2011, NFZ

6. Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

Jeśli należycie Państwo do jakiejkolwiek z poniżej wymienionych grup, przysługuje Państwu prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

Prawo to przysługuje:

 • osobom, będącym w stanach nagłych, 
 • kobietom w ciąży,
 • świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • świadczeniobiorcom, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • żołnierzom zastępczej służby wojskowej,
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • kombatantom,
 • działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z  powodów politycznych,
 • osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
 • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • weteranom poszkodowanym, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi ca najmniej 30%,
 • Dawcom Przeszczepu (wyłącznie do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej),
 • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 • innym osobom określonym w szczególnych przepisach prawa.

Ponadto, uprawnienia do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach posiadają osoby wymienione w art. 47c ust. 1 ustawy o świadczeniach, do których należą:

 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • kombatanci,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z  powodów politycznych,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością Pobierz

7. Informacje dotyczące pacjentów/-ek ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z zaleceniem Rzecznika Praw Pacjenta oraz na podstawie Ustaw:  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) oraz o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Szpital Uniwersytecki w Krakowie działa na rzecz ułatwiania komunikacji pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/deklaracja-dostepnosci

Udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących:

 • wyznaczone osoby do pierwszego kontaktu i wskazania drogi w danym budynku Szpitala, pełnią rolę tzw. pomocnika – Centralna Rejestracja / osoba pracująca w Informacji /Ochrona.
 • po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego osoba ze szczególnymi potrzebami ma pełne  prawo  do wejścia na teren Szpitala (osoby niewidome i niedowidzącym w asyście psa – przewodnika),
 • dostępność Karty Praw Pacjenta w języku Braille`a,
 • wprowadzono podstawowe funkcjonalności strony internetowej - regulacja kontrastu i wielkości czcionki, podświetlanie linków.

 Osoby głuchonieme:

 • w Szpitalu jest zapewniona możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego - potrzebę taką należy zgłaszać bezpośrednio personelowi konkretnego Oddziału lub w rejestracji.

 Sprawami osób ze szczególnymi potrzebami zajmuje się Koordynator dostępności. Pacjent wymagający wsparcia proszony jest o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby uzyskania pomocy:

 • telefonicznie pod nr tel. infolinii 12 400 10 00 lub bezpośrednio do leczącej jednostki medycznej
 • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do leczącej jednostki medycznej.

Przyjęcia stron (dla osób niepełnosprawnych) odbywają się po wcześniejszym umówieniu się:

 • w lokalizacji: ulica Jakubowskiego 2 – w miejscu dogodnym dla Pacjenta,
 • w lokalizacji: ulica Kopernia – w budynku przy ulicy Kopernika 19 pok. 15/3.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzeczywistych przesłanek, czy osoba domagająca się szczególnych przywilejów, na mocy Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wymaga specjalnego traktowania, wątpliwości rozstrzyga Pełnomocnik do spraw praw pacjentów.

Pacjenci oprócz leczenia lekarskiego, potrzebują wsparcia psychologicznego i wymiany informacji na temat swojej choroby. Taką pomoc oferują organizacje pacjentów.

NFZ prezentuje listę organizacji, które współpracują w ramach Forum Organizacji Pacjentów. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/skorzystaj-z-pomocy-organizacji-pacjentow/organizacje-pacjentow/

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.